Narzędzia:

13 maja 2020 r.

edukacja i kultura sprawy międzynarodowe 13.05.2020

Połączone komisje: Nauki, Edukacji i Sportu, Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz  Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej, wniesionego przez grupę senatorów. Komisje wprowadziły poprawki do tekstu uchwały.
Przedstawiając projekt, wicemarszałek Michał Kamiński powiedział, że powstał on wyniku wielu spotkań i dyskusji senatorów z reprezentantami organizacji wspierających integrację i edukację europejską. Potrzeba przygotowania uchwały zrodziła się w sytuacji osłabienia dynamiki intergracji europejskiej. I w Polsce, i w Europie upada wiara w fakt, że Unia Europejska jest tym, co na tym etapie dziejów jest najlepszym sposobem organizacji wolnych narodów. „Chciałbym, by Polak przyszłości był dumnym polskim patriotą i dumnym Europejczykiem, który czuje się w Europie gospodarzem. Tej idei ma służyć ta uchwała” ‒ podkreślił wicemarszałek Michał Kamiński.
Obecny na posiedzeniu komisji Olgierd Łukaszewicz, fundator Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego My Obywatele Unii Europejskiej, zachęcał, by starać się zdobyć serca Polaków dla utrzymania logicznej więzi z Europą poprzez wspólnotę praw.
Poparcie uchwały w imieniu rządu wyraził Marek Szczepanowski, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W czasie dyskusji senatorowie opowiadali się za uchwałą. Jak zauważyła wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, Unia Europejska to wspólnota wartości, wspierająca pokój. Członkowie połączonych komisji zgłaszali również propozycje poprawek, w większości redakcyjnych. Senator Adam Szejnfeld wniósł o zmianę tytułu uchwały, komisje odrzuciły ten wniosek w wyniku głosowania. W opinii senator Joanny Sekuły tytuł oddaje ideę uchwały. Senator Jerzy Czerwiński zgłosił wniosek o odrzucenie uchwały, odrzucony przez komisje w wyniku głosowania.
W uchwale Senat apeluje o wzmożenie istniejących działań i podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz edukacji europejskiej, o nadanie nowego impulsu i nowego zakresu europejskiemu wymiarowi edukacji, o intensyfikację popularyzowania wiedzy o integracji europejskiej. Znaczna większość Polaków darzy zaufaniem Unię Europejską, uważa ją za demokratyczną, postępową, dającą ochronę i skuteczną. Izba zauważa, że od pewnego czasu pojawiają się jednak w przestrzeni publicznej głosy wypaczające istotę związków Polski z Unią, podważające wiarygodność i rzetelność instytucji unijnych, które rzekomo zagrażają suwerenności Polski. Edukacja dla Europy to nauczanie o funkcjonowaniu w zjednoczonej Europie i korzystaniu z jej dobrodziejstw, a także o wspólnych, inspirowanych przez chrześcijaństwo, wartościach cywilizacji europejskiej, ich wzmacnianiu i kultywowaniu. „A zatem nadajmy nowy rozmach i nowy wymiar edukacji europejskiej. Zadbajmy pilnie o to dla dobra Polski i jej obywateli, dla obecnych i przyszłych pokoleń” – napisano w uchwale.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25 września 2020 r.

Senatorowie z Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu zapoznali się z informacją na temat założeń i planów polityki klimatycznej rządu

24 września 2020 r.

Komisja Zdrowia zaproponuje poprawki do ustawy o Funduszu Medycznym.

24 września 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją o stosowaniu przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym nowelą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 26 kwietnia 2019 r.