Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
83 02-08-2019 w sprawie rozwoju mieszkalnictwa chronionego Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
83 02-08-2019 w sprawie działań podnoszących poziom zaspokojenia potrzeb osób starszych korzystających z materiałów i sprzętu oraz świadczeń medycznych rekompensujących utraconą sprawność Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
83 02-08-2019 w sprawie opłaty adiacenckiej w przypadku, gdy działki powstałe w wyniku podziału zostają przekazane następcom prawnym w drodze darowizny Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
83 02-08-2019 w sprawie poszerzenia zestawu działań i instrumentów wsparcia seniorów w ramach polityki mieszkaniowej Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
83 02-08-2019 w sprawie budowy ronda w Kłomnicach w miejscu skrzyżowania dróg Oświadczenie
Adresat p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
83 02-08-2019 w sprawie realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleń seniorów w zakresie nowych mediów Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
76 12-04-2019 w sprawie przeprowadzonych w 2018 r. analiz dotyczących farmakoterapii na rzecz redukcji leków niewłaściwych dla osób starszych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
76 12-04-2019 w sprawie przyjętych w 2018 r. rozwiązań w zakresie wdrażania na dużą skalę standaryzowanej telemedycyny w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
76 12-04-2019 w sprawie podjętych w 2018 r. działań prawnych ukierunkowanych na możliwość funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów geriatrycznych o charakterze konsultacyjnym Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
74 26-02-2019 w sprawie realizacji w 2018 r. ujętego w dokumencie „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” zadania pn. „Uwzględnienie specyfiki problemów zdrowotnych charakterystycznych w grupie osób starszych w realizowanych programach zdrowotnych”, a także planów realizacyjnych tego typu działań w roku bieżącym Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
74 26-02-2019 w sprawie podjętych w 2018 r. i przewidzianych w roku bieżącym działań dotyczących ujętego w dokumencie „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” zadania pn. „Doskonalenie obsługi prawnej uwzględniającej specyfikę osób starszych – ofiar przemocy” Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
74 26-02-2019 w sprawie realizacji w 2018 r. ujętego w dokumencie „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” zadania pn. „Opracowanie standardów w zakresie teleopieki i telepomocy” Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
74 26-02-2019 w sprawie realizacji w 2018 r. ujętego w dokumencie „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” zadania pn. „Rozwijanie sieci gospodarstw opiekuńczych i promowanie tworzenia ich na obszarach wiejskich” oraz planów rozwoju tego typu działań Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
74 26-02-2019 w sprawie efektów realizowanych w 2018 r. i planowanych w roku bieżącym zadań związanych z organizowaniem szkoleń dla liderów społeczności lokalnych z zakresu planowania działań wobec osób starszych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
74 26-02-2019 w sprawie realizacji w 2018 r. kampanii społecznych i akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowanych do osób starszych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
74 26-02-2019 w sprawie zrealizowanych w 2018r.zadań i planowanych działań związanych z włączaniem osób starszych do korzystania z internetu i innych technologii teleinformatycznych Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
72 01-02-2019 w sprawie działań na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
72 01-02-2019 w sprawie wyceny świadczeń realizowanych w ośrodkach leczenia uzależnień dla nieletnich Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
72 01-02-2019 w sprawie dysproporcji między oferowanymi przez NFZ wycenami świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej a wycenami w zakresie leczenia uzależnień Oświadczenie
Adresat Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
58 15-03-2018 w sprawie powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do zespołu przygotowującego nową koncepcję organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
57 08-03-2018 w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
57 08-03-2018 w sprawie czasu oczekiwania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat oraz wysokości środków przekazywanych przez NFZ na ten rodzaj leczenia Oświadczenie
Adresat p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
57 08-03-2018 w sprawie działań Ministerstwa Zdrowia związanych ze wzrastającym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu opieki hospicyjnej, długoterminowej, geriatrycznej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
47 28-09-2017 w sprawie zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
46 27-07-2017 w sprawie podjęcia przez służby konsularne działań w związku z nagłośnioną przez media sytuacją polskiego małżeństwa żebrzącego z dziećmi na ulicach miast w północno-zachodniej Kostaryce Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
43 22-06-2017 w sprawie uwzględnienia w procesie kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach problemów związanych z zagrożeniem terrorystycznym Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
43 22-06-2017 w sprawie uregulowania sytuacji prawnej hoteli dla zwierząt Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
43 22-06-2017 w sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
40 27-04-2017 w sprawie budowy bezpiecznego przejścia lub kładki dla pieszych przy drodze krajowej nr 1 w miejscowości Wrzosowa Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
40 27-04-2017 w sprawie stworzenia ogólnokrajowej procedury postępowania dla kuratorów w ramach przymusowego odebrania dzieci podlegających władzy rodzicielskiej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
40 27-04-2017 w sprawie braku regulacji prawnych w zakresie dopuszczalnych norm substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
37 16-03-2017 w sprawie planowanej likwidacji V Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Częstochowie Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
36 03-03-2017 w sprawie możliwości utworzenia infrastruktury drogowej w celu zapewnienia połączenia gminy Kryszyna z węzłem autostradowym w Kościelcu Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
36 03-03-2017 w sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Wojewoda Podlaski
36 03-03-2017 w sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Wojewoda Pomorski
36 03-03-2017 w sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Wojewoda Kujawsko-Pomorski
36 03-03-2017 w sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Wojewoda Warmińsko-Mazurski
36 03-03-2017 w sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Wojewoda Mazowiecki
36 03-03-2017 w sprawie udostępnienia informacji dotyczących przemocy wobec osób starszych oraz działań państwa w zakresie przeciwdziałania temu problemowi Oświadczenie
Adresat Komendant Główny Policji
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
35 24-02-2017 w sprawie rozpoczęcia działań związanych z budową obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
31 07-12-2016 w sprawie informacji o dostępie do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Oświadczenie
Adresat Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska
31 07-12-2016 w sprawie dokonania zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych w celu wyeliminowania sytuacji, w jakiej znajdzie się p. I.S., matka 17-letniego dziecka niepełnosprawnego w stopniu znacznym Oświadczenie
Adresat Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
25 09-09-2016 w sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 22-07-2016 w sprawie pomocy dla p. M. K., który został inwalidą w wyniku wypadku podczas obozu sportowego Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
23 22-07-2016 w sprawie regulacji prawnych obowiązujących komendy wojewódzkie i powiatowe w relacjach z samorządami wojewódzkimi i powiatowymi Oświadczenie
Adresat Komendant Główny Policji
23 22-07-2016 w sprawie przebiegu współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z polskimi konsulami honorowym Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
19 09-06-2016 w sprawie upamiętnienia zasług Kardynała Stefana Wyszyńskiego w formie tablicy pamiątkowej w Watykanie lub Rzymie Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Spraw Zagranicznych
17 12-05-2016 w sprawie niepokojącej sytuacji w Terenowej Jednostce Eksploatacji Operatora Gazociągów Przesyłowych SA Oddział w Świerklanach Oświadczenie
Adresat Minister Skarbu Państwa
17 12-05-2016 w sprawie funkcjonowania opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym i stworzenia systemu zabezpieczenia geriatrycznego na terenie Polski Oświadczenie
Adresat p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
17 12-05-2016 w sprawie propozycji zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
14 07-04-2016 w sprawie rozważenia przeznaczenia środków inwestycyjnych na budowę skrzyżowania w Staromieście (gm. Lelów) Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
14 07-04-2016 w sprawie rozważenia możliwości umorzenia Częstochowskim Zakładom Przemysłu Zapałczanego SA zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
13 18-03-2016 w sprawie możiwych skutków ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
13 18-03-2016 w sprawie udostępnienia przez MON wyników badań historycznych wskazujących, że pierwsze niemieckie bomby spadły 1 września 1939 r. na Krzepice i Wieluń Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
13 18-03-2016 w sprawie funkcjonowania w Polsce systemu monitorowania jakości paliw i wyników kontroli rynku paliw w latach 2013-2016 Oświadczenie
Adresat p.o. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
9 30-01-2016 w sprawie wyodrębnienia z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie jego gliwickiego oddziału - Śląskiego Instytutu Onkologii Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
9 30-01-2016 w sprawie opinii rzecznika praw dziecka dotyczącej projektu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Dziecka
8 13-01-2016 w sprawie rażąco krytycznych ocen polskiej polityki wewnętrznej wyrażanych przez niektórych polityków niemieckich i opiniotwórcze media Oświadczenie
Adresat Ambasador Republiki Federalnej Niemiec