Narzędzia:

Posiedzenie: 2. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


17 listopada 2011 r.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Otwarcie posiedzenia

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Otwieram drugie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panią senator Beatę Gosiewską oraz pana senatora Stanisława Gorczycę.

Listę mówców prowadzić będzie pan senator Stanisław Gorczyca.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Projekt porządku obrad

Szanowni Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad drugiego posiedzenia Senatu został wyłożony na ławach senatorskich.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie widzę zgłoszeń.

Zatwierdzenie porządku obrad

W związku z tym stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

Informuję państwa senatorów, że w trakcie dzisiejszego posiedzenia zostanie zarządzonych kilka przerw, między innymi na pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i wybór kandydata na przewodniczącego tej komisji, na zgłoszenie się senatorów do komisji oraz przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie, na pierwsze posiedzenie komisji i wybór kandydatów na przewodniczących tych komisji.

Punkt 1. porządku obrad: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Wniosek w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty jest w druku nr 7.

Proponowany skład komisji

Informuję, że do pracy w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zgłosili się następujący senatorowie: senator Mieczysław Augustyn, senator Przemysław Jacek Błaszczyk, senator Stanisław Karczewski, senator Andrzej Kazimierz Misiołek, senator Rafał Klemens Muchacki, senator Krzysztof Marek Słoń, senator Grażyna Anna Sztark.

Przystępujemy do głosowania w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Informuję, że zgodnie z Regulaminem Senatu głosowanie w sprawie powołania składu komisji senackich przeprowadza się przy użyciu aparatury elektronicznej. Polega ono na naciśnięciu przycisku aparatury i podniesieniu ręki.

Przystępujemy do głosowania…

(Senator Grażyna Sztark: W sprawie formalnej.)

Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Marszałku, chciałabym wycofać swoją kandydaturę z tej komisji.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Oczywiście przyjmujemy to wycofanie.

W związku z tym głosujemy nad składem komisji – już bez pani senator Sztark.

(Głos z sali: Może pan marszałek jeszcze raz go odczyta.)

Odczytam jeszcze raz.

Do pracy w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zgłosili się następujący senatorowie: pan senator Mieczysław Augustyn, pan senator Przemysław Jacek Błaszczyk, pan senator Stanisław Karczewski, pan senator Andrzej Kazimierz Misiołek, pan senator Rafał Klemens Muchacki i pan senator Krzysztof Marek Słoń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.

Proszę pobrać karty do głosowania.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.

Kto się wstrzymał? Przycisk „wstrzymuję się”.

Proszę o wyniki.

Na 90 senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 1)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Szanowni Państwo, informuję, że za chwilę zostanie ogłoszona przerwa w obradach, w trakcie której odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Komisja wybierze kandydata na przewodniczącego komisji.

Zgodnie z Regulaminem Senatu zwołuję pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176.

Jednocześnie informuję, że zwołuję posiedzenie Konwentu Seniorów, które odbędzie się dwadzieścia minut po ogłoszeniu przerwy.

Zarządzam przerwę do godziny 10.40.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 06 do godziny 10 minut 42)

Wznowienie obrad

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Senatorowie sekretarze zajęli już miejsca przy stole prezydialnym.

Punkt 2. porządku obrad: wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Przypominam, że w przerwie w obradach odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która wybrała kandydata na przewodniczącego komisji. Wniosek w tej sprawie zawarty jest w druku nr 8. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na przewodniczącego komisji proponuje pana senatora Andrzeja Misiołka.

Pragnę ponadto poinformować, że ze zgłoszoną kandydaturą zapoznał się Konwent Seniorów i zaopiniował ją pozytywnie.

Przedstawienie kandydatury senatora Andrzeja Misiołka

Proszę pana senatora Rafała Muchackiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Senator Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Pan senator Andrzej Misiołek urodził się 30 listopada 1961 r. w Namysłowie. W roku 1985 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1992 r. uzyskał stopień doktora chemii, a w 2007 r. – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych. Od 2011 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Pedagogiki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach, a od 2009 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Inżynierii Środowiska i Higieny Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Był asystentem, a następnie adiunktem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Potem pracował w Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Był prorektorem pełniącym obowiązki rektora, a następnie, w latach 2001–2005, rektorem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda. Był dyrektorem do spraw organizacji i rozwoju oraz kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Od 2005 r. pracuje w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach, gdzie pełni funkcję prodziekana oraz jest kierownikiem Katedry Pedagogiki.

Był redaktorem naukowym kwartalnika „Środowisko i Rozwój”, członkiem Rady Programowej dwumiesięcznika naukowego „Problemy Ekologii”, członkiem Rady Naukowej kwartalnika „Nauczyciel i Szkoła” oraz czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”.

Był pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Śląskie seminarium ochrony środowiska”, odbywającej się corocznie w Bytomiu, oraz współorganizatorem cyklicznej otwartej konferencji ekologicznej „Szukamy rady na odpady”.

W roku 2011 został powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Narodowej Rady Ekologicznej. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Akademii Edukacji Ekologicznej.

Autor trzech książek, współautor dwóch i redaktor siedmiu oraz autor i współautor ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w wielu krajach i w periodykach międzynarodowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Stowarzyszenia na rzecz Wolnej Edukacji, współzałożyciel Bytomskiego Stowarzyszenia Konserwatystów i Liberałów. Należy do Platformy Obywatelskiej, jest członkiem zarządu regionu śląskiego tej partii. W Senacie siódmej kadencji był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Środowiska. Pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Jednogłośnie został zaopiniowany jako kandydat na przewodniczącego komisji. Dziękuję uprzejmie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyboru senatora Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Przypominam, że głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyznaczam senatorów sekretarzy: panią senator Beatę Gosiewską, pana senatora Stanisława Gorczycę oraz pana senatora Przemysława Błaszczyka.

Za chwilę wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania tajnego.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać je do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania tajnego, a państwa senatorów o ich wypełnienie.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Widzę, że tak.

Proszę panią senator sekretarz Beatę Gosiewską o odczytywanie kolejno, w porządku alfabetycznym nazwisk senatorów. Państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz Beata Gosiewska:

Jan Filip Libicki

Łukasz Abgarowicz

Anna Aksamit

Tadeusz Arłukowicz

Mieczysław Augustyn

Elżbieta Bieńkowska

Grzegorz Bierecki

Przemysław Błaszczyk

Ryszard Bonisławski

Marek Borowski

pan marszałek Bogdan Borusewicz

Barbara Borys-Damięcka

Jerzy Chróścikowski

Alicja Chybicka

Włodzimierz Cimoszewicz

Henryk Cioch

Leszek Czarnobaj

Grzegorz Czelej

Dorota Czudowska

Wiesław Dobkowski

Robert Dowhan

Jarosław Duda

Mieczysław Gil

Witold Gintowt-Dziewałtowski

Stanisław Gogacz

Stanisław Gorczyca

Beata Gosiewska

Ryszard Górecki

Henryk Górski

Maciej Grubski

Piotr Gruszczyński

Andrzej Grzyb

Helena Hatka

Stanisław Hodorowicz

Stanisław Iwan

Jan Maria Jackowski

Kazimierz Jaworski

Stanisław Jurcewicz

Stanisław Karczewski

Wiesław Kilian

Kazimierz Kleina

Bogdan Klich

Maciej Klima

Ryszard Knosala

Andrzej Kobiak

Stanisław Kogut

Marek Konopka

Tadeusz Kopeć

Waldemar Kraska

Kazimierz Kutz

Jarosław Lasecki

Robert Mamątow

Marek Martynowski

Andrzej Matusiewicz

Zbigniew Meres

Jan Michalski

Andrzej Misiołek

Antoni Motyczka

Andżelika Możdżanowska

Rafał Muchacki

Ireneusz Niewiarowski

Jarosław Obremski

Norbert Obrycki

Władysław Ortyl

Andrzej Owczarek

Andrzej Pająk

Maria Pańczyk-Pozdziej

Bohdan Paszkowski

Andrzej Person

Bogdan Pęk

Leszek Piechota

Józef Pinior

Aleksander Pociej

Marian Poślednik

Sławomir Preiss

Marek Rocki

Jadwiga Rotnicka

Jan Rulewski

Janina Sagatowska

Janusz Sepioł

Michał Seweryński

Witold Sitarz

Wojciech Skurkiewicz

Krzysztof Słoń

Andrzej Szewiński

Grażyna Sztark

Bogusław Śmigielski

Aleksander Świeykowski

Piotr Wach

Kazimierz Wiatr

Edmund Wittbrodt

Grzegorz Wojciechowski

Michał Wojtczak

Jan Wyrowiński

Roman Zaborowski

Alicja Zając

Józef Zając

Adam Zdziebło

Piotr Zientarski

Marek Ziółkowski

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Wszyscy.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 10.00…

(Głos z sali: Nie.)

(Głos z sali: Do 11.00.)

…do godziny 11.10.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 56 do godziny 11 minut 11)

Wznowienie obrad

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Punkt 2. porządku obrad: wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Protokół głosowania tajnego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru senatora Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu sekretarze Senatu – senator Przemysław Błaszczyk, senator Stanisław Gorczyca i senator Beata Gosiewska – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oddano 95 głosów, w tym głosów ważnych – 94. Za wyborem głosowało 94 senatorów.

Warszawa, dnia 17 listopada 2011 r. I podpisy. (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

I teraz powinny być oklaski.

(Wesołość na sali) (Oklaski)

Proszę pana przewodniczącego Andrzeja Misiołka o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć panu uchwałę w sprawie wyboru.

Wysoki Senacie, informuję, że za chwilę zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której państwo senatorowie będą mogli zapisywać się do komisji senackich.

Chciałbym przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem Senatu każdy senator ma obowiązek zgłosić swoją kandydaturę do jednej komisji stałej. Może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych. Wzór zgłoszenia do pracy w komisji został wyłożony państwu na ławy senatorskie. Proszę senatorów, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia do pracy w komisji, o złożenie wypełnionych formularzy u pracowników Kancelarii Senatu pełniących dyżur przed salą obrad.

(Głos z sali: Do za piętnaście dwunasta.)

Można to zrobić do godziny 11.45.

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatu.

Komunikaty

Senator Sekretarz Stanisław Gorczyca:

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w celu przyjęcia protokołu uchwały Senatu w sprawie powołania składów komisji senackich odbędzie się sześćdziesiąt minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Zarządzam przerwę do godziny 14.45…

(Głosy z sali: Czternastej? Trzynastej…)

Trzynastej?

(Głos z sali: Tak.)

Przepraszam, pomyliłem się. Przerwa do 13.15, czyli dwie godziny przerwy.

(Głos z sali: Do 12.15. Godzina przerwy.)

Godzina?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

(Głos z sali: Tak, godzina.)

(Głos z sali: Dwie godziny, do 13.15.)

Zarządzam przerwę do godziny 13.15. To jest ostateczna decyzja, która nie podlega dyskusji.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 15 do godziny 13 minut 18)

Wznowienie obrad

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Proszę, żeby senatorowie sekretarze zajęli miejsca przy stole prezydialnym.

Punkt 3. porządku obrad: powołanie stałych komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: powołanie stałych komisji senackich.

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 9.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Andrzeja Misiołka, o zabranie głosu i przedstawienie wniosku komisji.

(Głos z sali: Nie ma go?)

(Głos z sali: Nie, jest.)

Proszę o zabranie głosu pana senatora Misiołka, przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zebrała się dzisiaj na swoim drugim posiedzeniu i zapoznała się ze składami komisji, które są zawarte w druku senackim nr 9. Komisja pozytywnie odniosła się do tych przedstawionych składów i rekomenduje Senatowi przyjęcie składów komisji w takiej formie, w jakiej one są podane w druku.

(Senator Piotr Zientarski: W druku nr 9.)

W druku nr 9, tak.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

(Senator Andrzej Misiołek: Dziękuję.)

(Rozmowy na sali)

Jest pewien problem z panem senatorem Jarosławem Wojciechem Obremskim, który zgłosił się do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a jest wymieniony w składzie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą…

(Rozmowy na sali)

(Senator Andrzej Misiołek: Tak, z tą poprawką…)

Z taką poprawką? Czyli wnosi pan o głosowanie…

(Senator Andrzej Misiołek: Tak, wnoszę o przyjęcie przez Senat składów komisji z taką poprawką. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy więc do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały.

Proszę, przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 96 senatorów 93 głosowało za, 3 nie głosowało. (Głosowanie nr 2)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie powołania stałych komisji senackich.

Szanowni Państwo, za chwilę zostanie ogłoszona przerwa w obradach, na tę przerwę zwołuję pierwsze posiedzenia nowo powołanych komisji senackich.

Na pierwszych posiedzeniach komisji komisje dokonują wyboru kandydatów na przewodniczących komisji. Komunikat dotyczący pierwszych posiedzeń komisji został państwu wyłożony na ławach senatorskich.

Komunikaty

Proszę teraz senatora sekretarza o odczytanie tego komunikatu.

Senator Sekretarz Stanisław Gorczyca:

Pierwsze posiedzenia komisji senackich, zwołane w celu wyboru kandydatów na przewodniczących, odbędą się według następującego harmonogramu.

Godzina 13.30: Komisja Spraw Zagranicznych – sala nr 217; Komisja Gospodarki Narodowej – sala nr 182; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sala nr 179; Komisja Ustawodawcza – sala nr 176.

O godzinie 13.50: Komisja Budżetu i Finansów Publicznych – sala nr 217; Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – sala nr 182; Komisja Zdrowia – sala nr 179; Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – sala nr 176.

Godzina 14.10: Komisja Spraw Unii Europejskiej – sala nr 217; Komisja Kultury i Środków Przekazu – sala nr 182; Komisja Środowiska – sala nr 179; Komisja Rodziny i Polityki Społecznej – sala nr 176.

I godzina 14.30: Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – sala nr 217; Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – sala nr 182; Komisja Obrony Narodowej – sala nr 179. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Szanowni Państwo, w celu zaopiniowania kandydatów na przewodniczących, którzy zostaną zgłoszeni przez komisje, marszałek Senatu zwołuje posiedzenie Konwentu Seniorów. Odbędzie się ono dwie godziny po zarządzeniu przerwy w obradach.

Informuję również, że bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Konwentu Seniorów w sali nr 176 odbędzie się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która przygotuje projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Zarządzam przerwę do godziny 16.00.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 24 do godziny 16 minut 01)

Wznowienie obrad

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Punkt 4. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich.

Informuję, że w przerwie w obradach odbyły się posiedzenia komisji senackich, które wybrały kandydatów na przewodniczących tych komisji. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie jest zawarty w druku nr 10.

Pragnę ponadto poinformować, że ze zgłoszonymi kandydaturami zapoznał się Konwent Seniorów i zaopiniował je pozytywnie.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Andrzeja Misiołka, i przedstawienie wniosku komisji w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Senator Sprawozdawca Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na swoim trzecim posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyła wnioski komisji w sprawie wyboru kandydatów na przewodniczących komisji i na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu przedstawia następujący projekt uchwały.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia dzisiejszego w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera: senatora Kazimierza Kleinę na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senatora Marka Ziółkowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej, senatora Grzegorza Czeleja na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Władysława Ortyla na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, senatora Michała Seweryńskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Mieczysława Augustyna na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatora Janusza Sepioła na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora Andrzeja Persona na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej, senatora Włodzimierza Cimoszewicza na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, senator Jadwigę Rotnicką na przewodniczącą Komisji Środowiska, senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej i senatora Rafała Muchackiego na przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Komisja na swoim posiedzeniu jednomyślnie przyjęła projekt tej uchwały i rekomenduje paniom i panom senatorom wybór wskazanych przewodniczących. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie poproszę przedstawicieli poszczególnych komisji o przedstawienie kandydatów na przewodniczących komisji.

Przedstawienie kandydatury senatora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę więc pana senatora Piotra Gruszczyńskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Senator Piotr Gruszczyński:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt zarekomendować w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych pana senatora Kazimierza Kleinę na przewodniczącego wymienionej komisji.

Pan Kazimierz Kleina urodził się 21 lutego 1958 r. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz historię na tej uczelni. W 1996 r. ukończył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Sztabu Generalnego.

W latach 1984–1990 pracował jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Żukowie. W okresie 1996–1997 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku oraz prezesem gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. W latach 1997–2001 był członkiem kolegium redakcyjnego „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”. Jest członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Pomerania”. W okresie 2001–2002 był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. W 2002 r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od 2002 r. do 2005 r. był dyrektorem Centrum Badań Regionalnych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku. Od 2005 r. jest przewodniczącym Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku. Jest członkiem Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przez kilka kadencji był wiceprezesem Zarządu Głównego tej organizacji. W latach 1990–1993 piastował urząd burmistrza Łeby, w latach 1993–1996 – urząd wojewody słupskiego, a w latach 2002–2005 był radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego.

To senator dwóch kadencji oraz poseł jednej kadencji. Funkcję senatora pełnił w latach 1997–2001 oraz 2007–2011, a funkcję posła w latach 2005–2007. W Senacie czwartej kadencji był przewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, zastępcą przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorskiego tej partii.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Marka Ziółkowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej

Teraz proszę pana senatora Stanisława Jurcewicza o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Marka Ziółkowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Senator Stanisław Jurcewicz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej kandydaturę pana profesora Marka Ziółkowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Pan profesor urodził się 6 marca 1949 r. w Poznaniu. Jest synem Janusza Ziółkowskiego, senatora pierwszej kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1990 r. uzyskał tytuł profesora, a od roku 1993 jest profesorem zwyczajnym. Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, pracuje także w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W 2010 r. został wybrany na członka Polskiej Akademii Umiejętności. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek. Wielokrotnie przebywał za granicą, wykładając na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Australii i Francji.

Od 1996 r. do 2005 r. sprawował funkcję konsula honorowego Republiki Francuskiej w Poznaniu. Od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność”. W roku 1990 był członkiem założycielem Partii Chrześcijańskich Demokratów.

W Senacie szóstej kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, a w Senacie siódmej kadencji – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Był wicemarszałkiem Senatu szóstej i siódmej kadencji. Przewodniczył powołanemu przez Prezydium Senatu zespołowi doradców do spraw zmian w prawie samorządu terytorialnego. Był inicjatorem i wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej oraz wiceprzewodniczącym Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Jest żonaty, ma trzy córki. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Grzegorza Czeleja na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę pana senatora Mieczysława Gila o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Grzegorza Czeleja na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Senator Mieczysław Gil:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność przedstawić z upoważnienia Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” kandydaturę pana senatora Grzegorza…

(Senator Edmund Wittbrodt: W imieniu komisji.)

(Senator Kazimierz Kleina: Komisja.)

Przepraszam...

(Senator Edmund Wittbrodt: W imieniu komisji, bo to komisja…)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Komisji.)

(Senator Beata Gosiewska: W imieniu komisji.)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bardzo, Panie Senatorze.)

Przepraszam, tak, rzeczywiście.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Występuje pan w imieniu komisji.)

Ale jednocześnie jest kandydatem klubu…

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność przedstawić w imieniu komisji kandydaturę pana senatora Grzegorza Czeleja na przewodniczącego komisji. Urodził się on w Kraśniku w 1964 r. Jest absolwentem Akademii Medycznej, jest także doktorem nauk medycznych. Oprócz tego prowadził działalność wydawniczą. Ponadto ukończył podyplomowe studia z zarządzania i marketingu. Od dwudziestu lat jest, jak wspomniałem, wydawcą, autorem i współautorem wielu prac naukowych. I właśnie dlatego spełnia przyjęte kryteria na przewodniczącego komisji. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę pana senatora Michała Seweryńskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Pan senator Kazimierz Wiatr, senator szóstej i siódmej kadencji, urodził się w 1955 r. w Krakowie. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki, Elektroniki AGH. W 1987 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. – doktora habilitowanego, a w 2002 r. – tytuł profesora.

Był związany z opozycją demokratyczną. Od ponad trzydziestu lat prowadzi pracę wychowawczą wśród młodzieży, był jednym z twórców niezależnego ruchu harcerskiego w 1980 r.

W stanie wojennym i później pracował w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Z powodu tej działalności był poszkodowany przez ustrój komunistyczny. Współtwórca duszpasterstwa harcerskiego, współorganizator, a później przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Nieprzerwanie od 1980 r. pracuje na AGH, obecnie jako profesor zwyczajny w zakresie informatyki i elektroniki, kierownik Zespołu Rekonfigurowalnych Systemów Obliczeniowych. Od 2004 r. jest dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego „Cyfronet”. Jest również przewodniczącym ogólnopolskiej Rady Konsorcjum „Pionier”, członkiem rady i zespołu sterującego Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych, jest także przewodniczącym programu PL-Grid, w ramach którego zbudowano w „Cyfronecie” największy w Polsce komputer „Zeus”, jeden ze stu najszybszych komputerów na świecie. Jest specjalistą w zakresie komputerowego sterowania procesami systemów wieloprocesorowych i rekonfigurowalnych systemów obliczeniowych. Jest autorem dwunastu książek naukowych i ponad dwustu artykułów i referatów naukowych, pięciu patentów, trzydziestu siedmiu wdrożeń w przemyśle. Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał wiele nagród, w tym nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

W Senacie szóstej i siódmej kadencji był przewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Był inicjatorem i przewodniczącym Senackiego Zespołu do spraw Wychowania Młodego Pokolenia oraz Parlamentarnego Zespołu do spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju. Zainicjował powstanie Tarnowskiego Towarzystwo Naukowe i współtworzył je, jest jego prezesem. Żonaty, ma troje dzieci. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Michała Seweryńskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę senatora Roberta Mamątowa o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Michała Seweryńskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

(Senator Edmund Wittbrodt: Jeszcze jedna komisja była wcześniej.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Komisja Obrony Narodowej.)

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Piotr Zientarski: Ortyl.)

Dobrze, ale proszę… Trochę zmieniłem kolejność.

Senator Robert Mamątow:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji chciałbym zaproponować pana senatora Michała Seweryńskiego.

Pan profesor Michał Seweryński był rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczył Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i Papieskiej Radzie do spraw Świeckich. Przewodniczył także komisji legislacyjnej prawa pracy. Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, wykładowca na wielu uczelniach polskich i zagranicznych, profesor prawa pracy polskiego i europejskiego. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Władysława Ortyla na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej

Proszę pana senatora Henryka Górskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Władysława Ortyla na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Senator Henryk Górski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana senatora Władysława Ortyla na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Senator Władysław Ortyl urodził się 27 czerwca 1954 r. w Mielcu. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej imienia Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, specjalność: konstrukcje lotnicze.

W latach 1979–1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK PZL Mielec jako specjalista konstruktor. W latach 1992–1998 pełnił funkcję prezesa zarządu agencji rozwoju regionalnego. W latach 1998–2005 był radnym sejmiku województwa podkarpackiego oraz członkiem zarządu i wicemarszałkiem województwa podkarpackiego. Zajmował się między innymi oprogramowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym. W latach 2001–2003 był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie. W latach 2005–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Ukończył wyższy kurs w zakresie obrony w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Senator szóstej, siódmej i ósmej kadencji. Żonaty, ma dwoje dzieci i troje wnucząt. Członek Prawa i Sprawiedliwości. To tyle. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Mieczysława Augustyna na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Proszę panią senator Annę Aksamit o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Mieczysława Augustyna na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Senator Anna Aksamit:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przypadło mi w udziale przedstawianie rekomendacji pana senatora Mieczysława Augusta na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Augustyna.)

Augustyna, przepraszam.

Urodzony jest w 1955 r. W 1978 r. otrzymał tytuł magistra na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1996 r. w Centrum Doskonalenia Służb Społecznych w Warszawie zdobył specjalizację: organizacja pomocy społecznej. Odbywał staże w Brukseli, Paryżu i Rzymie. W latach 1978–1980 pracował jako nauczyciel języka angielskiego. W 1980 r. został dyrektorem Biura Caritas w Pile. W 1991 r. zainicjował budowę Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Pile, po czym został dyrektorem tej instytucji.

Mieczysław Augustyn jest człowiekiem, który angażuje się w liczne przedsięwzięcia mające na celu poprawę życia mieszkańców regionu. W 1994 r. został organizatorem oraz prezesem Pilskiego Banku Żywności, a w roku 1996 – założycielem i prezesem Wielkopolskiego Banku Żywności.

W czasie szóstej kadencji Senatu Mieczysław Augustyn był wiceprzewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, a w siódmej – przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, uczestniczył w procesach Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jako jego wiceprzewodniczący oraz był przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Starszych, a także przewodniczącym Grupy Roboczej do spraw Przygotowania Ustawy o Ubezpieczeniu od Ryzyka Niesamodzielności przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej.

Prowadzi prelekcje i wykłady między innymi na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Stanisława Staszica w Pile oraz na uniwersytecie trzeciego wieku.

Wielokrotnie był odznaczony w plebiscycie „Ludzie Roku”.

Jest to człowiek, który kocha ludzi, pomaga ludziom. Myślę, że jest to wspaniała kandydatura. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Przedstawienie kandydatury senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę panią senator Beatę Gosiewską o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Beata Gosiewska:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawić kandydaturę pana Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego tejże komisji.

Pan senator Jerzy Chróścikowski urodził się 24 sierpnia 1953 r. w Michalinowie w województwie lubelskim. Ukończył studia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1974–1978 był górnikiem w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. W latach 1982–1988 pracował w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Zamościu, zaś w latach 1991–1997 w administracji w urzędzie gminy Zamość. Od 2001 do 2005 r. pracował w Gospodarstwie Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Michałowie.

W 1981 r. zaangażował się w działalność NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Obecnie jest przewodniczącym NSZZ RI „Solidarność”. W latach 1995–2005 z ramienia NSZZ RI „Solidarność” był członkiem rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w latach 1998–2002 był jej przewodniczącym. W 1990 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego, a później był przewodniczącym rady gminy Zamość. W latach 2002–2005 był radnym, a później członkiem Zarządu Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Jest przewodniczącym rady Fundacji „Kasa Nadziei”, Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu, a także wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla.

W Senacie czwartej kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie szóstej kadencji był przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie siódmej kadencji ponownie był przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej. Pan senator Jerzy Chróścikowski jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Przedstawienie kandydatury senatora Janusza Sepioła na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę panią senator Jadwigę Rotnicką o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Janusza Sepioła na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rekomenduję pana senatora Janusza Sepioła na przewodniczącego tejże komisji.

Pan Janusz Sepioł ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1981–1990 pracował jako urbanista w Biurze Rozwoju Krakowa, a w latach 1990–1997 jako dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Następnie przez rok pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie. Przez trzy lata był przewodniczącym Państwowej Komisji do spraw Uprawnień Urbanistycznych.

Od roku 1999 był marszałkiem Małopolski, a w następnej kadencji, od 2002, radnym wojewódzkim i marszałkiem Małopolski. W trzeciej kadencji samorządu wojewódzkiego ponownie był radnym wojewódzkim. Był też przewodniczącym Komisji Budżetowej. Był zatrudniony w gminie Kraków jako pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Przez szereg lat był delegatem województwa krakowskiego, a następnie województwa małopolskiego do Zrzeszenia Regionów Europy w Strasburgu, a w latach 2004–2006 był polskim delegatem do Komitetu Regionów w Brukseli. Odbył szereg staży i wyjazdów studyjnych w celu zapoznania się z różnymi aspektami funkcjonowania administracji regionalnej i lokalnej. Był w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, na terenie Niemiec, w Danii, Hiszpanii oraz w Rosji. Jest członkiem Rady Programowej Forum Regionów przy Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz samorządowego zespołu debaty publicznej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest autorem strategii rozwoju województwa małopolskiego oraz głównego projektu planu zagospodarowania przestrzennego Małopolski, wyróżnionego nagrodą ministra infrastruktury. Jest autorem wielu publikacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast i planowania przestrzennego.

W Senacie siódmej kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz pełnomocnikiem marszałka Senatu do spraw organizacji Forum Regionów Polska – Rosja.

Z całą odpowiedzialnością możemy rekomendować pana Janusza Sepioła na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Przedstawienie kandydatury senatora Andrzeja Persona na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Proszę senatora Piotra Zientarskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Andrzeja Persona na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w telegraficznym skrócie przedstawić sylwetkę pana senatora Andrzeja Persona, urodzonego w 1951 r. we Włocławku, absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad dwadzieścia lat był on dziennikarzem prasowym, radiowym i telewizyjnym. W Senacie szóstej kadencji był wiceprzewodniczącym, a w Senacie siódmej kadencji przewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Podczas tych sześciu lat pracy w Senacie wyróżniał się wielkim zaangażowaniem w problemy naszej diaspory na całym świecie. Dzięki tej aktywności zyskał wśród naszych rodaków wielki autorytet i uznanie. Podczas igrzysk olimpijskich w Londynie będzie pełnił funkcję attaché olimpijskiego reprezentacji polskiej. Rekomenduję pana senatora na funkcję przewodniczącego komisji.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej

Proszę senatora Marka Ziółkowskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator Marek Ziółkowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Spraw Unii Europejskiej mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana senatora Edmunda Wittbrodta, absolwenta Politechniki Gdańskiej, prodziekana i dziekana, a potem przez dwie kadencje rektora tej uczelni. Jest profesorem zwyczajnym Politechniki Gdańskiej. Był ministrem edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Senatorem jest od 1997 r., od pięciu kadencji jest w Senacie – jest senatorem o najdłuższym stażu w tej izbie.

Był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od samego początku jest zaangażowany w proces integracji europejskiej. Był między innymi współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Parlamentu Polskiego i Parlamentu Europejskiego, członkiem Konwentu Europejskiego, który przygotowywał traktat z Lizbony, obserwatorem i posłem do Parlamentu Europejskiego. Został wyróżniony przez Europejski Komitet Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC medalem europejskim w 2008 r. za dokonania na rzecz Unii Europejskiej. Przewodniczy Komisji Spraw Unii Europejskiej od 2005 r. Rekomenduję w imieniu komisji tę kandydaturę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Włodzimierza Cimoszewicza na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych

Proszę senatora Marka Rockiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Włodzimierza Cimoszewicza na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.

Senator Marek Rocki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych kandydaturę pana senatora Włodzimierza Cimoszewicza.

Urodził się on we wrześniu 1950 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1972 r. uzyskał tytuł magistra prawa, a w 1978 r. – stopień doktora nauk prawnych w zakresie międzynarodowego prawa publicznego. Jest doktorem honoris causa dwu uniwersytetów północnoamerykańskich i jednego ukraińskiego. W latach 1972–1985 pracował jako asystent, a następnie jako adiunkt w Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1985–1989 prowadził własne gospodarstwo rolne.

W życiu politycznym jest aktywny od 1989 r. W latach 1993–1995 był wicepremierem i ministrem sprawiedliwości. W latach 1996–1997 był prezesem Rady Ministrów. W latach 2001–2004 był ministrem spraw zagranicznych. Był marszałkiem Sejmu czwartej kadencji. Od 2006 r. jest nauczycielem akademickim w Uniwersytecie w Białymstoku. W Sejmie dziesiątej kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członkiem komisji konstytucyjnej i Komisji Spraw Zagranicznych. W Sejmie pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz kilku innych komisji. W latach 1998–2000 był w składzie sejmiku województwa podlaskiego, a w minionej kadencji Senatu był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.

Myślę, że te informacje, wskazujące na znajomość prawa w zakresie międzynarodowym oraz uczestnictwo w sprawach związanych z kontaktami z zagranicą, i przewodniczenie im, predestynują pana senatora do przewodniczenia Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senator Jadwigi Rotnickiej na przewodniczącą Komisji Środowiska

Proszę senatora Stanisława Gorczycę o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pani senator Jadwigi Rotnickiej na przewodniczącą Komisji Środowiska.

Senator Stanisław Gorczyca:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić kandydaturę pani senator Jadwigi Rotnickiej na przewodniczącą Komisji Środowiska.

Wielkopolanka z urodzenia, poznanianka z wyboru, od 1966 r. związana z Poznańskim Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora geografii fizycznej ze specjalnością „hydrologia”. Stopień doktora habilitowanego tej samej specjalności uzyskała w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od początku działalności zawodowej pracuje w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Jest profesorem wykładającym hydrologię, gospodarkę wodną i zarządzanie środowiskiem.

Od 1990 r. do 2007 r. nieprzerwanie zasiadała w Radzie Miasta Poznania, pełniąc przez dwie pierwsze kadencje funkcję przewodniczącej rady. Prowadziła prace na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, efektywnego współdziałania między podmiotami samorządu lokalnego, administracji państwowej i specjalnej oraz współpracy międzynarodowej w obrębie miast partnerskich. Odbyła także szkolenie samorządowe w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie rządu.

Od 1998 r. do 2007 r. pracowała w PKO Banku Polskim SA na stanowisku dyrektora oddziału centrum, a następnie w regionalnym oddziale detalicznym była doradcą klienta bankowości osobistej i prywatnej.

W 2007 r. w wyborach parlamentarnych została wybrana senatorem siódmej kadencji z okręgu poznańskiego, a w wyborach w 2011 r. – senatorem ósmej kadencji z okręgu miasta Poznania.

Jest członkiem Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. W minionej kadencji Senatu pracowała w Komisji Środowiska oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Była także wiceprzewodniczącą, a następnie przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do spraw Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej.

Rekomenduję w imieniu Komisji Środowiska kandydaturę pani senator profesor Jadwigi Rotnickiej na przewodniczącą Komisji Środowiska. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

Proszę senator Grażynę Sztark o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam wielką przyjemność przedstawić kandydaturę pana senatora Zientarskiego, kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Pan senator urodził się 16 kwietnia 1952 r. w Szczecinku w rodzinie o tradycjach patriotycznych. W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 r. ukończył etatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie zakończoną egzaminem sędziowskim i dodatkowo złożył egzamin radcowski. W 1981 r. ukończył aplikację adwokacką w okręgowej radzie adwokackiej i zdał egzamin adwokacki. Jest doktorem nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego.

Od 1981 r. był członkiem Zespołu Adwokackiego nr 2 w Koszalinie, a od 1990 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką. Równolegle z pracą zawodową prowadził przez kilka lat zajęcia z podstaw prawa w Średnim Studium Zawodowym dla Pracujących w Koszalinie o kierunku społeczno-prawnym. W latach osiemdziesiątych był obrońcą w procesach działaczy opozycyjnych, a także doradcą prawnym i pełnomocnikiem księdza biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Jest społecznikiem: angażuje się w działalność społeczno-kulturalną na rzecz Koszalina oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i niewidomych. Jest członkiem towarzystw kulturalnych działających na Pomorzu. Założył Bałtycki Klub Jazzowy, którego prezesem był do roku 2000. Od 1984 r. do 1990 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego. Był założycielem, a w latach 1988–1993 wiceprezesem Bałtyckiego Towarzystwa „Polska – Stany Zjednoczone Ameryki”. Jest prezesem Stowarzyszenia imienia Księdza Kardynała Ignacego Jeża.

W Senacie szóstej kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W Senacie siódmej kadencji był przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a następnie przewodniczącym Komisji Ustawodawczej. Od 2007 r. jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Żonaty, ma troje dzieci i trzy wnuczki.

Proszę w imieniu Komisji Ustawodawczej o poparcie kandydatury pana senatora Piotra Zientarskiego. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Przedstawienie kandydatury senatora Rafała Muchackiego na przewodniczącego Komisji Zdrowia

Proszę senatora Ryszarda Góreckiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Rafała Muchackiego na przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu senackiej Komisji Zdrowia rekomenduję kandydaturę pana senatora Rafała Muchackiego na przewodniczącego komisji.

Pan senator Rafał Muchacki urodził się 3 lutego 1955 r. w Bielsku-Białej. W 1984 r. ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Jest lekarzem chirurgiem, specjalistą chirurgii onkologicznej, doktorem nauk medycznych. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1998 r. pełni funkcję dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej. Jak widać, w medycynie przeszedł wszystkie szczeble zawodowe, od noszowego do dyrektora. Obecnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiej Unii Onkologii i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a także wiceprezesem oddziału w Bielsku-Białej Polskiego Komitetu Zwalczania Raka oraz prezesem Stowarzyszenia „Evangelium Vitae”. W latach poprzednich był członkiem Komisji Zdrowia w Sejmie piątej kadencji oraz członkiem Komisji Zdrowia w Senacie siódmej kadencji. Bardzo dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Tajne głosowanie

Zakończyliśmy prezentacje i przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Przypominam, że głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Proponuję przeprowadzenie wszystkich głosowań odrębnie nad każdym kandydatem, ale na jednej, wspólnej karcie do głosowania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to głosowanie zostanie przeprowadzone w przedstawiony przeze mnie sposób.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przyjął przedstawioną propozycję.

Do przeprowadzania głosowania tajnego wyznaczam senatorów sekretarzy: panią senator Beatę Gosiewską, pana senatora Stanisława Gorczycę oraz pana senatora Przemysława Błaszczyka.

Za chwilę senatorowie sekretarze wręczą państwu senatorom opieczętowane karty do głosowania tajnego. Karta zawiera nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego komisji.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego przy każdym nazwisku należy postawić tylko jeden znak „x”. Postawienie więcej niż jednego lub niepostawienie żadnego znaku „x” przy nazwisku danego kandydata spowoduje, że głos na tego kandydata będzie uznany za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie wyczytani w kolejności alfabetycznej będą wrzucać je do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania tajnego, a państwa senatorów o ich wypełnienie.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Wszyscy.

Proszę panią senator sekretarz Beatę Gosiewską o odczytywanie kolejno w porządku alfabetycznym nazwisk senatorów, państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucali do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz Beata Gosiewska:

Jan Filip Libicki

Łukasz Abgarowicz

Anna Aksamit

Tadeusz Arłukowicz

Mieczysław Augustyn

Elżbieta Bieńkowska

Grzegorz Bierecki

Przemysław Błaszczyk

Ryszard Bonisławski

Marek Borowski

Pan marszałek Bogdan Borusewicz

Barbara Borys-Damięcka

Jerzy Chróścikowski

Alicja Chybicka

Włodzimierz Cimoszewicz

Henryk Cioch

Leszek Czarnobaj

Grzegorz Czelej

Dorota Czudowska

Wiesław Dobkowski

Robert Dowhan

Jarosław Duda

Mieczysław Gil

Witold Gintowt-Dziewałtowski

Stanisław Gogacz

Stanisław Gorczyca

Ryszard Górecki

Henryk Górski

Maciej Grubski

Piotr Gruszczyński

Andrzej Grzyb

Helena Hatka

Stanisław Hodorowicz

Stanisław Iwan

Jan Maria Jackowski

Kazimierz Jaworski

Stanisław Jurcewicz

Stanisław Karczewski

Wiesław Kilian

Kazimierz Kleina

Bogdan Klich

Maciej Klima

Ryszard Knosala

Andrzej Kobiak

Stanisław Kogut

Marek Konopka

Tadeusz Kopeć

Waldemar Kraska

Kazimierz Kutz

Jarosław Lasecki

Robert Mamątow

Marek Martynowski

Andrzej Matusiewicz

Zbigniew Meres

Jan Michalski

Andrzej Misiołek

Antoni Motyczka

Andżelika Możdżanowska

Rafał Muchacki

Ireneusz Niewiarowski

Jarosław Obremski

Norbert Obrycki

Władysław Ortyl

Andrzej Owczarek

Andrzej Pająk

Maria Pańczyk-Pozdziej

Bohdan Paszkowski

Andrzej Person

Bogdan Pęk

Leszek Piechota

Józef Pinior

Aleksander Pociej

Marian Poślednik

Sławomir Preiss

Marek Rocki

Jadwiga Rotnicka

Jan Rulewski

Janina Sagatowska

Janusz Sepioł

Michał Seweryński

Witold Sitarz

Wojciech Skurkiewicz

Krzysztof Słoń

Andrzej Szewiński

Grażyna Sztark

Bogusław Śmigielski

Aleksander Świeykowski

Piotr Wach

Kazimierz Wiatr

Edmund Wittbrodt

Grzegorz Wojciechowski

Michał Wojtczak

Jan Wyrowiński

Roman Zaborowski

Alicja Zając

Józef Zając

Adam Zdziebło

Piotr Zientarski

Marek Ziółkowski

Beata Gosiewska

(Rozmowy na sali)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głos? Rozumiem, że wszyscy.

Dziękuję.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę w obradach do godziny 17.30.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 51 do godziny 17 minut 41)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Ogłaszam przerwę do godziny 18.00.

(Poruszenie na sali)

Komisja nie zakończyła… to znaczy nie zostało zakończone liczenie, w związku z czym…

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 42 do godziny 18 minut 00)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Ogłaszam przerwę do godziny 18.15.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 01 do godziny 18 minut 15)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Ogłaszam przerwę do godziny 18.40.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 16 do godziny 18 minut 43)

Wznowienie obrad

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Punkt 4. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich.

Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

(Głosy z sali: Brawo!) (Oklaski)

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Ogłaszam wyniki głosowania tajnego.

Protokół głosowania tajnego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu sekretarze Senatu – pan senator Przemysław Błaszczyk, pan senator Stanisław Gorczyca i pani senator Beata Gosiewska – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oddano głosów 94, w tym głosów ważnych 94, za wyborem głosowało 94 senatorów.

(Głos z sali: O, brawo!)

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Marka Ziółkowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 93 senatorów, wstrzymał się 1 senator.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Grzegorza Czeleja na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 91, za wyborem głosowało 88 senatorów, wstrzymało się 3 senatorów.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 93, za wyborem głosowało 92 senatorów, wstrzymał się 1 senator – albo jedna pani senator.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Władysława Ortyla na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 92 senatorów, wstrzymało się 2 senatorów.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Michała Seweryńskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 94 senatorów.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Mieczysława Augustyna na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za głosowało 88 senatorów, przeciw głosowało 5 senatorów, wstrzymał się 1 senator.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 91, za wyborem głosowało 86 senatorów, przeciw głosowało 3 senatorów, wstrzymało się 2 senatorów.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Janusza Sepioła na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 83 senatorów, przeciw głosowało 7 senatorów, wstrzymało się 4 senatorów.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Andrzeja Persona na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 93 senatorów, wstrzymał się 1 senator.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 90, przeciw głosowało 2 senatorów, wstrzymało się 2 senatorów.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Włodzimierza Cimoszewicza na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 92, za wyborem głosowało 66 senatorów, przeciw głosowało 19 senatorów, wstrzymało się 7 senatorów.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senator Jadwigi Rotnickiej na przewodniczącą Komisji Środowiska oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za głosowało 89 senatorów, przeciw głosował 1 senator, wstrzymało się 4 senatorów.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 92, za głosowało 91 senatorów, wstrzymał się 1 senator.

(Oklaski)

W sprawie wyboru senatora Rafała Muchackiego na przewodniczącego Komisji Zdrowia oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za głosowało 93 senatorów, przeciw głosował 1 senator.

(Oklaski)

I na końcu: Warszawa, dnia 17 listopada 2011 r., i odpowiednie podpisy.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Proszę teraz o podejście do stołu prezydialnego wybranych w dniu dzisiejszym przewodniczących komisji senackich. Pragnę wręczyć państwu tekst uchwały.

(Oklaski)

Informuję, że porządek obrad drugiego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Komunikaty

Proszę pana senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Stanisław Gorczyca:

Plan posiedzeń komisji w dniu 17 listopada 2011 r.

Bezpośrednio po zakończeniu obrad: Komisja Spraw Unii Europejskiej, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych… To znaczy Komisja Spraw Unii Europejskiej – sala nr 217; Komisja Budżetu i Finansów Publicznych – sala nr 182; Komisja Gospodarki Narodowej – sala nr 179; Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – sala nr 176.

Pięć minut po zakończeniu obrad: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sala nr 217; Komisja Kultury i Środków Przekazu – sala nr 182; Komisja Środowiska – sala nr 179; Komisja Obrony Narodowej – sala nr 176.

Dziesięć minut po zakończeniu obrad: Komisja Zdrowia – sala nr 217; Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – sala nr 182; Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – sala nr 179; Komisja Ustawodawcza – sala nr 176. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Wygłaszanie oświadczenia nie może trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym mu na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Poproszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Roberta Dowhana.

(Senator Robert Dowhan: Do protokołu składam.)

Tak? Dobrze, dziękuję, pan senator składa oświadczenie do protokołu.

Czyli teraz senator Stanisław Kogut.

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)

(Głos z sali: A senator Dowhan…)

(Senator Robert Dowhan: Wszyscy się spieszą, więc złożyłem do protokołu.)

Już to potwierdziłem: do protokołu.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Oświadczenie senatorskie kieruję do prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska.

Panie Premierze!

Zwracam się z prośbą o podjęcie przez pana, jeszcze w ramach obecnej, polskiej prezydencji, działań prowadzących do tego, by odpowiedzialność za karygodne błędy sektora bankowego nie była przerzucana na podatników krajów Unii. Następuje bowiem obecnie zjawisko, które bywa celnie określane jako prywatyzacja zysków i uspołecznianie strat. Sądzę, że należałoby podjąć prace nad modernizacją prawa wtórnego Unii, tak aby nigdy już nie miały miejsca takie sytuacje, że na barki podatników krajów naszej europejskiej wspólnoty przerzucane są koszty błędów popełnianych w polityce kredytowej banków. Sądzę, że wystąpienie przez rząd z taką inicjatywą wpłynie korzystnie na nasz prestiż na arenie europejskiej.

Drugie oświadczenie kieruję także do prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska.

Szanowny Panie Premierze!

Zwracam się do pana z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie zmiany zasad funkcjonowania polskiej reprezentacji piłkarskiej. Polski Związek Piłki Nożnej złamał wieloletnią tradycję i doprowadził do usunięcia godła narodowego ze strojów zawodników. Wychowawcza i kulturowa rola występów reprezentacji kraju została w ten sposób osłabiona. Z pana, Panie Premierze, argumentacją muszą się liczyć władze Polskiego Związku Piłki Nożnej ze względów oczywistych. Dlatego zwracam się do pana z prośbą o podjęcie interwencji w tej sprawie.

O godło narodowe, o orzełka, walczyło wiele pokoleń bohaterów – w 1410 r. pod Grunwaldem, w 1830 r. w powstaniu listopadowym, w 1863 r. w powstaniu styczniowym, w 1920 r., gdy miał miejsce cud nad Wisłą. W czasie okupacji za orła ginęli Żołnierze Wyklęci, żołnierze Związku Walki Zbrojnej, żołnierze AK. W latach osiemdziesiątych, gdy powstawała „Solidarność”, także miała ona na swoich sztandarach, na biało-czerwonych flagach, godło Polski. Tak było tam, gdzie walczono za hasło: Bóg – Honor – Ojczyzna. Dlatego wąska grupa, kilku ludzi, nie może decydować o tym, że na strojach piłkarzy nie ma godła narodowego. To jest wstyd dla Rzeczypospolitej, mojej ukochanej ojczyzny. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Więcej osób do wygłoszenia oświadczenia się nie zgłosiło.

Informuję, że protokół drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam drugie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 57)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.