Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 34) w dniu 16-06-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (34.)

w dniu 16 czerwca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich X kadencji Senatu RP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dzień dobry. Otwieram trzydzieste czwarte posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Witam wszystkich państwa senatorów. Witam szefa Kancelarii Senatu, pana Adama Niemczewskiego, oraz dyrektor Biura Spraw Senatorskich, panią Annę Białkowską. Witam wszystkich państwa.

Pragnę poinformować, że posiedzenie jest transmitowane w internecie.

Państwa senatorów, którzy są obecni w sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń akustycznych.

Szanowni Państwo, chciałbym sprawdzić czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji, zostali już włączeni do posiedzenia.

Czy tak? Dziękuję bardzo.

Wszystkich państwa senatorów oraz gości obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Zapisywanie się do głosu przez senatora oraz gości obradujących zdalnie może nastąpić przez czat w aplikacji lub werbalnie. Sposób zgłaszania się opisany jest w instrukcji, którą otrzymaliście państwo mailowo. Zabranie głosu przez senatora lub gościa biorącego udział w posiedzeniu komisji w sposób zdalny będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez przewodniczącego komisji. Przed zabraniem głosu proszę państwa o samodzielne włączanie mikrofonu. Po skończonej wypowiedzi proszę wyłączyć mikrofon.

Przypominam także, że do dyspozycji senatorów obradujących zdalnie jest specjalny numer telefonu, pod który możecie państwo dokonywać zgłoszeń problemów technicznych.

Czy wszyscy senatorowie członkowie komisji biorący udział zdalny w posiedzeniu są podłączeni? Chcielibyśmy kworum sprawdzić…

(Głos z sali: 6 senatorów…)

Sześciu… Stwierdzam, że mamy kworum na posiedzeniu komisji.

Proszę państwa, w porządku posiedzenia mamy jeden punkt: rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich X kadencji Senatu Rzeczypospolitej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Ja zgłaszam wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący przygotowania projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.

Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że zaproponowany porządek został przez komisję zaakceptowany.

Czy są… Stwierdzam, że komisja zaakceptowała zmieniony porządek obrad.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich X kadencji Senatu RP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Proszę państwa, do zadań Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich należy również przyjmowanie do wiadomości sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich w danej kadencji Senatu Rzeczypospolitej.

Poproszę pana ministra… Wszyscy państwo otrzymaliście w materiałach takie zbiorcze zestawienie tych wydatków, jak również informacje o indywidualnych wydatkach każdego z senatorów. Prosiłbym pana ministra o omówienie tych wydatków, w sposób oczywiście ogólny. I prośba, gdyby pan zechciał – albo pani dyrektor – opowiedzieć o najbardziej istotnych i najczęstszych uwagach, problemach zgłaszanych przez senatorów, jeżeli chodzi o działalność biur senatorskich, rozliczenia…

Dziękuję.

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Szanowni Państwo, w załączonych materiałach państwo macie sprawozdanie z wydatków budżetowych biur senatorskich za rok 2020. Obejmuje ono środki wypłacane miesięcznie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie biura, środki wypłacane raz na rok z przeznaczeniem na opinie, ekspertyzy i tłumaczenia oraz środki z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom biur senatorskich nagród za wieloletnią pracę i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziesiątej kadencji Senatu, od 12 listopada 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania przez senatorów środków finansowych otrzymywanych na funkcjonowanie biur. Zasady te regulowane są zarządzeniem nr 16 marszałka Senatu, w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich. Senatorowie do końca stycznia każdego roku, a w przypadku zakończenia kadencji senatora lub wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji, przekazują do Kancelarii Senatu sprawozdanie z wydatków środków finansowych otrzymywanych miesięcznie na funkcjonowanie biura, otrzymanych na wypłatę pracownikom biur senatorskich, nagród i otrzymywanych na pokrycie kosztów opinii i ekspertyz. Ponadto sprawozdanie zawiera informację o odsetkach z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Środki niewykorzystane w danym roku na cele, o których mowa powyżej, zwiększają środki, jakie mogą być wydatkowane na te cele w latach następnych. Dopiero na koniec kadencji lub po wygaśnięciu mandatu w trakcie trwania kadencji senator zwraca Kancelarii Senatu środki finansowe niewydatkowane z otrzymanych ryczałtów na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura.

Jak państwo wiecie, senatorowie otrzymują na funkcjonowanie biur senatorskich środki finansowe w wysokości 15 tysięcy 200 zł. Raz w roku kalendarzowym wypłacane są senatorom środki w wysokości 3 tysięcy – z przeznaczeniem na opinie, ekspertyzy i tłumaczenia. Są osobne rozliczenia dotyczące senatorów, którzy mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Jednorazowo senatorowie w trakcie kadencji otrzymują środki na remont lokalu biura i wyposażenia biura w meble oraz inne przedmioty w wysokości 11 tysięcy zł – to dotyczy tych senatorów, którzy nie byli senatorami w poprzedniej kadencji – lub 6,5 tysiąca, dotyczy to senatorów wybranych ponownie. Senator rozlicza te środki osobno w trakcie kadencji.

Co jeszcze istotnego można powiedzieć… W tym roku dzięki zmianom w zarządzeniu, o którym wspominaliśmy, udało się zwiększyć z 350 do 500 zł środki, jakie państwo możecie wydatkować na środki trwałe, z których się nie trzeba rozliczać. Osiągnęliśmy coś takiego, jak jest w Sejmie, tylko w Sejmie to jest w inny sposób ujmowane, jest odniesienie do środków trwałych w ustawie o rachunkowości… My mamy to określone teraz na poziomie 500 zł. Przyjęliśmy też inne zasady co do rozliczenia wydatków reprezentacyjnych, tak żebyście państwo mogli to rozliczać za cały rok.

Co do szczególnych problemów, jakie zgłaszają senatorowie, to poprosiłbym pana przewodniczącego o oddanie głosu pani Annie Białkowskiej.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Proszę bardzo. Dziękuję, Panie Ministrze.

Proszę panią dyrektor Annę Białkowską.

Dyrektor Biura Spraw Senatorskich w Kancelarii Senatu Anna Białkowska:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Wysoka Komisjo! Panie Ministrze!

Jeśli chodzi o trudności, jakie senatorowie mają w klasyfikowaniu środków, ewentualnie w rozpisywaniu dochodów, które otrzymali z Kancelarii Senatu… Tu są największe problemy, ponieważ muszą zaciągać te informacje bezpośrednio z Kancelarii Senatu. Największe problemy sprawiają senatorom te kwestie, bo dane o wydatkach, faktury mają u siebie, w swoich biurach. No, trudno się dziwić temu, że są trudności, ponieważ to jest pierwsza kadencja, w której senatorowie w ten sposób się rozliczają. Dotychczas to robiła Kancelaria Senatu. Myślę, że kolejne lata przyniosą dobre efekty. 1 czerwca 2020 r. Biuro Spraw Senatorskich przejęło rozliczenie biur senatorskich i prowadzimy systematyczne kontrole… To nazywane jest kontrolami, ale de facto jest to pomoc dyrektorom biur senatorskich. Mogą pytać, kiedy mają jakieś trudności z zakwalifikowaniem w odpowiednich rubrykach środków. W roku 2020 było takich kontroli 20, a teraz, w roku 2021 będzie ich 30.

Służymy pomocą państwu senatorom. Na początku, kiedy otrzymaliśmy to zadanie, wysłaliśmy do biur senatorskich, a także do państwa senatorów informację zawierającą adresy mailowe i numery telefonów do osób, które będą wypełniać te obowiązki i będą służyć pomocą. My zawsze jesteśmy otwarci.

Po otrzymaniu sprawozdań z dniem 30 stycznia oczywiście były potrzebne pewne korekty sprawozdań związane właśnie z kontrolą. Tak że po przeprowadzonych kontrolach niestety niektórzy musieli wprowadzić korekty. Ale, tak jak mówię, myślę, że to się z czasem zmieni, nauczymy się tego, dyrektorowie biur również.

Do końca września przesłaliśmy do 5 biur takie kalkulatory w Excelu służące do rozliczania biur i przygotowania sprawozdań. 5 biur przetestowało te kalkulatory i wysłało nam informację zwrotną, że dobrze się w tym pracuje. Środki, które muszą później uzupełnić na koniec, w sprawozdaniu… W tym narzędziu na bieżąco mogą to uzupełniać i to naprawdę idzie gładko. Myślę, że w tym roku przyjdzie nam to jeszcze łatwiej.

Jeśli mogę jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytanie, to bardzo proszę.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Pani Dyrektor.

Otwieram dyskusję.

Czy państwo senatorowie macie pytania, sugestie, uwagi, jakieś propozycje dotyczące funkcjonowania biur senatorskich?

Ja zapytam, czy te kontrole – no, trzeba to nazwać kontrolami – są na wniosek senatora, czy to po prostu kancelaria jakby z urzędu typuje biura do kontroli.

Dyrektor Biura Spraw Senatorskich w Kancelarii Senatu Anna Białkowska:

Dziękuję.

To jest kontrola za zgodą marszałka i w uzgodnieniu terminu z senatorem, ale tak, to kancelaria wnosi o kontrolę. My ją przeprowadzamy… System kontroli biur jest takim systemem losującym liczby 1, 5, 10, 20… To jest takie losowanie. To nie jest zamierzone, tzn. nie jest tak, że wyznaczamy tego i tego senatora, tylko takie systemowe…

(Głos z sali: Losowanie.)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Czy są pytania lub jakieś głosy w dyskusji w tym punkcie?

Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo panu ministrowi i pani dyrektor.

Rozumiem, że jeżeli nie ma uwag do tego sprawozdania, to komisja po prostu przyjmuje do wiadomości to sprawozdanie.

Nie ma uwag. Dziękuję bardzo.

Punkt 2. porządku obrad: przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich

Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad, dotyczącego projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.

Za pośrednictwem pana marszałka wpłynęły do komisji 2 wnioski o zmiany w składach komisji, na podstawie których przygotowaliśmy projekt uchwały, który odczytam.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

„§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje:

1) senatora Jerzego Fedorowicza z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji;

2) senatora Ryszarda Majera z Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Jerzego Fedorowicza do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą”.

Czy do tego projektu są jakieś uwagi lub propozycje zmian? Nie ma.

Czy senatorowie zdalni… Nie.

Wobec tego przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu, które zaprezentowałem?

I senatorowie zdalni…

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

10 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.

Zostaje nam jeszcze wybór sprawozdawcy komisji w tym punkcie.

Czy pani senator Beata Małecka-Libera zgodziłaby się…

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, wyczerpaliśmy porządek posiedzenia.

Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 15)