Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 13), Komisji Ustawodawczej (nr 38) w dniu 05-05-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Komisja Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (13.)

oraz Komisji Ustawodawczej (38.)

w dniu 5 maja 2020 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 97).

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 20)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dzień dobry państwu.

Witam na posiedzeniu połączonych Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej.

W porządku posiedzenia jest jeden punkt: pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu; druk senacki nr 97.

Czy są uwagi do porządku obrad?

(Senator Jan Maria Jackowski: Pytanie mam…)

Senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Przewodniczący, mam takie pytanie: jeżeli przyjmiemy te zmiany w regulaminie, a wszystko wskazuje na to, że je przyjmiemy, to jak w takim razie będzie wyglądało jutrzejsze posiedzenie Komisji Ustawodawczej – tu mam pytanie do pana przewodniczącego Kwiatkowskiego – ponieważ wtedy to posiedzenie będzie mogło się też odbywać w trybie online? Czy już zapadły jakieś decyzje w tym zakresie? Dziękuję.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Udzielę na to pytanie odpowiedzi natychmiast po decyzji komisji.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Czy są jeszcze uwagi do porządku?

Skoro nie, to uznaję, że porządek został przyjęty.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 97)

Przechodzimy wobec tego do realizacji porządku posiedzenia.

Witam na posiedzeniu komisji przedstawicieli Biura Legislacyjnego.

Oddaję głos przedstawicielowi wnioskodawców, senatorowi Krzysztofowi Słoniowi, z prośbą o przedstawienie projektu zmian w regulaminie.

Senator Krzysztof Słoń:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

Panowie Przewodniczący! Wysokie Połączone Komisje!

Przyszło mi przedstawić państwu senatorom projekt zmian w Regulaminie Senatu…

(Głos z sali: To już nie pierwszy raz.)

(Wesołość na sali)

Jest to, wydaje się, o tyle łatwe, że to, co w tej chwili będziemy próbowali zapisać w naszym regulaminie, w większości udało nam się już z powodzeniem przećwiczyć w praktyce. Otóż te posiedzenia Senatu, które są za nami, i to aktualne pokazują, że pod względem technicznym przeprowadzenie tzw. zdalnych obrad Senatu nie jest problemem i wychodzimy z tego obronną ręką. Takie posiedzenia Senatu odbywają się na skutek zapisów regulaminu pozwalających panu marszałkowi wprowadzić taki właśnie sposób prowadzenia obrad przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi technicznych.

Dziś proponuję, aby Wysokie Komisje rozważyły wprowadzenie zmian w Regulaminie Senatu po to, żeby obrady zarówno Senatu, jak też komisji i podkomisji mogły odbywać się „z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość”. Ta fraza, czyli „z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość”, wielokrotnie występuje w projektowanych zmianach i ja będę starał się unikać przedstawiania w pełnej formie tych właśnie zmian. A zatem proszę Wysokie Komisje, abyśmy przyjęli, że wszelkie rozwiązania, które tu dziś omawiamy, służą temu, aby obrady Senatu, komisji i podkomisji mogły mieć miejsce z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Wszystkie zapisy i zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach naszego regulaminu zmierzają do tego, żeby uczestniczący w obradach poszczególnych gremiów senatorowie, jak również osoby, które zgłosiłyby chęć udziału w nich bądź uczestniczyłyby w nich choćby na skutek delegowania ich jako wnioskodawców poszczególnych projektów ustaw czy jako obserwatorzy, tak jak to może mieć miejsce w przypadku europarlamentarzystów… Chodzi o to, żeby wszystkie te osoby były świadome tego, że ich udział w posiedzeniu, zabieranie głosu, głosowanie, zgłaszanie uwag, również w formie elektronicznej, jest traktowane w sposób równorzędny, tak samo, jak gdyby w tych obradach uczestniczyli na żywo.

Również środki, które służą do rejestrowania i stanowią potwierdzenie udziału w posiedzeniach komisji, podkomisji bądź obradach Senatu – głównie są to środki rejestracji audiowizualnej – stanowią, zgodnie z tymi zmianami w regulaminie, podstawę do potwierdzenia równoprawnego udziału senatorów i innych osób w obradach Senatu i jego organów.

Te zmiany, które z grupą senatorów złożyliśmy do pana marszałka pod koniec marca bieżącego roku, były zmianami analogicznymi do tych, które Sejm wprowadził w swoim regulaminie, choć oczywiście te zmiany siłą rzeczy musiały być dostosowane do zapisów naszego regulaminu. I takie też zmiany wnioskodawcy oraz ja staraliśmy się złożyć Wysokim Komisjom, a następnie, mam nadzieję, skierować pod obrady Senatu.

Co do kwestii technicznych to wydaje się, że one nie budzą większych zastrzeżeń i każdy zapis, który zafunkcjonował w tej propozycji, służy temu, żeby w sposób czytelny, jasny nasz regulamin dostosować do takiej właśnie formuły funkcjonowania. Oczywiście proponujemy również, żeby te przepisy obowiązywały w tych okresach, które tego wymagają, a zatem wtedy, gdy to jest stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej albo stan wojenny lub stan epidemii. I to są te przyczyny, które do takiego właśnie sposobu prowadzenia obrad, zwoływania przez pana marszałka Senatu czy przez poszczególnych przewodniczących posiedzeń… które uprawniają do obrad w tym właśnie trybie, w którym wykorzystuje się środki komunikacji elektronicznej.

Proszę Wysokie Komisje o przychylne podejście do zaproponowanych przez wnioskodawców, a zaprezentowanych przeze mnie zmian w Regulaminie Senatu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Panie Przewodniczący?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Marszałek Borowski w kwestii formalnej.)

Pan marszałek Borowski w kwestii formalnej. Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:

Dziękuję bardzo.

Dziękuję, Panie Senatorze Słoń, za przedstawienie tej propozycji. Ona jest interesująca, ale też rozbudowana, trzeba powiedzieć. Tam jest wiele przepisów, które w przypadku wejścia tego w życie, a przewiduje się wejście w życie niezwłocznie po uchwaleniu, wymagałyby jeszcze dalszych prac, co zaburzyłoby ten porządek obrad, który mamy obecnie przewidziany, a tutaj są sprawy pilne. Poza tym wiele przepisów, wiele propozycji, które tam są, wymaga jednak starannego przyjrzenia się im i zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne ewentualnie przez ekspertów, których Biuro Legislacyjne by w tym celu powołało. Dlatego też zgłaszam wniosek formalny, aby w tej chwili nie debatować nad tym projektem, aby skierować go do zaopiniowania i po uzyskaniu opinii rozpatrzyć go na jednym z najbliższych posiedzeń, być może na najbliższym posiedzeniu, jeżeli już te opinie będą.

Uprzejmie proszę, Panie Przewodniczący, o przegłosowanie tego wniosku formalnego.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Jest wniosek formalny, więc poddaję go pod głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Był głos za, ale…)

Jest wniosek formalny, więc go…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ale czy jest głos przeciw?)

Panie Przewodniczący, no, jest wniosek formalny, który poddaję pod głosowanie.

Kto z państwa senatorów…

(Senator Krzysztof Słoń: Panie Przewodniczący…)

Proszę bardzo, senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, za ten głos zmierzający, jak mniemam, do tego, żeby dopracować zmiany, o które dziś wnoszę w imieniu wnioskodawców, jednak te zmiany mają naturę czysto techniczną i one mogą zafunkcjonować – choć nie muszą – dlatego że pan marszałek czy przewodniczący komisji mogą zwoływać posiedzenia w tym właśnie tzw. trybie zdalnym. Myślę również, że tak jak wspomniałem na początku mojego wystąpienia, w praktyce potwierdziliśmy, również służby Kancelarii Senatu, że w sposób wręcz wzorcowy, a chyba nawet padało z ust wielu senatorów, że w sposób, który mogłyby powielać inne instytucje, w tym również Sejm, borykający się z pewnymi trudnościami… że ten właśnie sposób został u nas doskonale przećwiczony i daje rękojmię tego, że obrady Senatu, posiedzenia komisji będą przeprowadzane w sposób prawidłowy, gwarantujący ich rzetelność i właściwy przebieg. Bardzo dziękuję… A zatem jest to wniosek przeciwny do wniosku pana marszałka Borowskiego.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Mamy wniosek formalny, mamy wniosek przeciwny.

Poddaję wobec tego wnioski pod głosowanie.

Proszę Biuro Legislacyjne…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Najpierw marszałka Borowskiego.)

Proszę Biuro Legislacyjne o przedstawienie kolejności głosowań.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Wniosek formalny zgłosił pan senator Borowski. W związku z tym ten wniosek powinien być poddany pod głosowanie.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Poddaję pod głosowanie wniosek formalny senatora Marka Borowskiego o przesłanie projektu do ekspertyz, również ekspertyz zewnętrznych.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wniosku senatora Marka Borowskiego? (16)

Kto jest przeciw? (13)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że połączone komisje podjęły decyzję o przesłaniu wniosku zawartego w druku nr 97 do ekspertyz przeprowadzanych przez Biuro Legislacyjne i ekspertów zewnętrznych.

Dziękuję.

Zamykam posiedzenie połączonych Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 33)