Narzędzia:

21 lipca 2021 r.

środowisko 21.07.2021

Komisja Środowiska zaproponowała poprawkę do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, doprecyzowującą, w jakich przypadkach właściciel urządzeń, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, zobowiązany jest wyrazić na to zgodę. Poprawkę zgłosiła senator Jadwiga Rotnicka. Zgodnie z nią do art. 407 dodano ustęp 5a w brzmieniu: „właściciel urządzeń, do których mają być wprowadzone ścieki przemysłowe, (...) zobowiązany jest wyrazić zgodę (...) jeżeli: wprowadzone do jego urządzeń ścieki przemysłowe spełniają wymagania wynikające z odrębnych przepisów, albo z umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a właścicielem urządzeń; istnieją techniczne możliwości przyjęcia tych ścieków; nie dojdzie do przekroczenia warunków odprowadzania ścieków wprowadzonych za pomocą tych urządzeń do wód lub do ziemi wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielanego właścicielowi urządzeń”.

Podczas posiedzenia ustawę omówił wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, który przedstawił pozytywne stanowisko rządu w sprawie nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu poselskiego. Jak wyjaśnił, nowelizacja dotyczy wymogów formalnych w zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Nowela przewiduje, że spełnieniem warunku formalnego będzie zarówno przedstawienie oświadczenia o wyrażeniu zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na odbiór ścieków, jak i przedstawienie obowiązującej umowy z takim właścicielem. W opinii wiceministra infrastruktury zmiana w przepisach ma prowadzić do ułatwienia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie przez podmioty korzystające z urządzeń kanalizacyjnych podmiotów trzecich.

Senatorowie zapoznali się też z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zgłosiło uwagi o charakterze legislacyjnym i zaproponowało odpowiednią poprawkę.

W trakcie dyskusji senatorowie Janusz Pęcherz, Władysław Komarnicki i Stanisław Gawłowski krytycznie ocenili rozwiązania zaproponowane w nowelizacji prawa wodnego. Zarzucali jej nadmierną liberalizację przepisów, która może doprowadzić do sytuacji, że prawo w niedostatecznym stopniu będzie chroniło środowisko naturalne i zdrowie obywateli. Wskazywali też, że nowela stanowi kolejny atak na samorządy. Krytyczną opinię na temat ustawy przedstawił też prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Krzysztof Dąbrowski, zarzucając jej m.in. zbyt daleko idącą liberalizację przepisów służących ochronie środowiska. Mimo krytycznej oceny zaproponował rozwiązanie kompromisowe, polegające na dodaniu w art. 407 prawa wodnego ustępu 5a doprecyzowującego, w jakich przypadkach właściciel urządzeń, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, zobowiązany jest wyrazić zgodę. Tę propozycję przejęła senator Jadwiga Rotnicka.

Z tymi zarzutami nie zgodził się wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. W jego ocenie nowela pozwoli doprecyzować i uprościć procedurę udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających szkodliwe substancje. Chodzi przede wszystkim o uproszczenie procedur na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego bez zgody właściciela urządzenia wodnego, wystarczy umowa między 2 podmiotami. Jak dodał wiceminister, wiele samorządów i właścicieli tego nie rozumie, dlatego trzeba było doprecyzować te zapisy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

9 września 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z informacją nt. zadań i prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

8 września 2021 r.

Komisje: samorządu terytorialnego i budżetu zaproponują Senatowi wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

8 września 2021 r.

Komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza nie zakończyły prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.