Narzędzia:

9 czerwca 2021 r.

09.06.2021

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła 2 ustawy, do 1 zaproponuje poprawki.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ma na celu wdrożenie 2 dyrektyw wykonawczych Komisji Europejskiej z 2019 r.: ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów oraz ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej. Nowela wprowadza m.in. definicję broni alarmowej.

Zastrzeżenia do ustawy zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. W swojej opinii wskazało m.in. na konieczność wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczących: wszczętych i niezakończonych postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; nieprzekazanej ewidencji przez przedsiębiorcę, któremu cofnięto koncesję na prowadzenie ww. działalności; wydawania certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika. Propozycje poprawek legislacyjnych pozytywnie ocenił wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Grodecki.

Uwagi do ustawy i propozycje zmian przedstawił prezes zarządu Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce Jarosław Lewandowski. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim terminologii. Odnosząc się do nich, wiceminister Bartosz Grodecki podkreślił, że użyte w ustawie nazewnictwo jest adekwatne do zawartego w dyrektywach. W jego ocenie zastosowanie określeń proponowanych przez fundację naraziłoby Polskę na zarzut nieprawidłowej transpozycji dyrektywy.

Wszystkie poprawki legislacyjne, formalnie zgłoszone przez przewodniczącego komisji senatora Zygmunta Frankiewicza, uzyskały poparcie senatorów.

Komisja rozpatrzyła też nowelizację ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która doprecyzowuje warunki, jakie musi spełniać ratownik wodny.

Biuro legislacyjne w swojej opinii proponowało m.in. dodanie przepisu przejściowego, co negatywnie ocenił resort spraw wewnętrznych. Przewodniczący komisji senator Zygmunt Frankiewicz złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, zaakceptowany następnie przez komisję. Poinformował jednocześnie, że zgłoszenie zmian proponowanych przez legislatorów będzie możliwe podczas posiedzenia Izby.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

21 lipca 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 2 informacje: Prokuratora Generalnego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

21 lipca 2021 r.

Komisja Śr5odowiska rozpatrzyła nowelizację prawa wodnego

20 lipca 2021 r.

Tematem posiedzenia komisji budżetu była ekspertyza dotycząca modelu i procedury przejęcia banku w ramach przymusowej restrukturyzacji w świetle prawa krajowego i unijnego.