Narzędzia:

18 marca 2021 r.

środowisko 18.03.2021

Komisja Środowiska nie zakończyła rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu usunięcie wskazanych przez Komisję Europejską uchybień w implementacji unijnej dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tzw. dyrektywa EIA). Nowe przepisy umożliwiają m.in. wnoszenie przez organizacje ekologiczne i strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej odwołania od decyzji inwestycyjnej, a także złożenia skargi do sądu administracyjnego w zakresie jej niezgodności z decyzją środowiskową.

Nowela nie budziła większych zastrzeżeń senatorów. Jak podkreślił senator Janusz Pęcherz, nie zadowoli ona wszystkich uczestników postępowań inwestycyjnych. „Próbujemy znaleźć złoty środek” – zaznaczył. Wspólnie z senatorami Jadwigą Rotnicką i Stanisławem Gawłowskim proponował 9 poprawek do ustawy. Dotyczyły one m.in. terminu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej i udostępniania stronie społecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz publikowania w BIP całej niezbędnej dokumentacji w sprawie postępowania środowiskowego. Jedna z poprawek miała na celu umożliwienie organizacjom ekologicznym zaskarżania także tzw. decyzji bez oceny oddziaływania na środowisko. Senackie biuro legislacyjne przedstawiło propozycje 2 poprawek redakcyjnych. W ocenie obecnych na posiedzeniu komisji przedstawicieli organizacji ekologicznych ustawa nadal nie spełnia wszystkich wymogów dyrektywy, na przykład nie daje możliwości zaskarżenia decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postulowali też rezygnację z rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej. Uwagi do nowelizacji przedstawił też Związek Powiatów Polskich. Proponował m.in. określenie w ustawie terminów rozpatrywania odwołań, skarg i skarg kasacyjnych, a także rozważenie wprowadzenia penalizacji przypadków nadużywania przepisów o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w celu uzyskania korzyści majątkowych lub osobistych.

Przewodniczący Komisji Środowiska senator Zdzisław Pupa zarządził przerwę w obradach do 23 marca 2021 r. w celu przygotowania stanowiska rządu i opinii senackiego biura legislacyjnego w sprawie zgłoszonych poprawek.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami medycznymi w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

22 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zapoznała się z informacją o „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.