Narzędzia:

15 listopada 2005 r.

15.11.2005

15 listopada 2005 r. odbyło się 3. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski przewodniczących trzech stałych komisji senackich odnośnie do zgody na wybór zastępców przewodniczącego. Wyrażono zgodę na wybór:

- trzech zastępców przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej,

- trzech zastępców przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,

- dwóch zastępców przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Prezydium przyjęło informację dotyczącą podziału miejsc w międzynarodowych zgromadzeniach parlamentarnych. Na początku każdej nowej kadencji Senatu RP następuje wybór senatorów, reprezentujących poszczególne kluby senackie, do stałych wspólnych delegacji Sejmu i Senatu do międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych. Parytet ustala się proporcjonalnie do liczebności klubu, a skład każdej z delegacji powinien odzwierciedlać pełną reprezentację Senatu. Podkreślono konieczność znajomości języków obcych, tak by członkowie tych delegacji mogli brać konstruktywny udział w pracach i dyskusjach podczas posiedzeń. Prezydium przyjęło następujący podział miejsc:

- Prawo i Sprawiedliwość - 16 miejsc (9 przedstawicieli i 7 zastępców),

- Platforma Obywatelska RP - 11 miejsc (6 przedstawicieli i 5 zastępców),

- Liga Polskich Rodzin - 2 miejsca (1 przedstawiciel i 1 zastępca),

- pozostali - 3 miejsca (2 przedstawicieli i 1 zastępca).

Prezydium przyjęło do wiadomości oświadczenia 5 senatorów o spełnianiu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego w pełnej wysokości. Senatorowie ci nie pozostają w stosunku pracy lub uzyskali urlop bezpłatny, nie prowadzą działalności gospodarczej lub zawiesili taką działalność, nie pobierają albo zawiesili emerytury lub renty.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją dotyczącą sposobu zapewnienia senatorom bezpłatnych przelotów i przejazdów przysługujących na podstawie ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (art. 43. 1 i 2) i wynikającego z niej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2001r. Rozporządzenie wskazuje wykonawców tych usług, opłacanych z budżetów Kancelarii Sejmu i Senatu: Polskie Linie Lotnicze LOT SA - w zakresie przelotów, przedsiębiorstwa PKS zrzeszone w Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji oraz WARS SA. Marszałek Bogdan Borusewicz zauważył, że wskazanie w obowiązujących przepisach wykonawców usług stawia ich w pozycji uprzywilejowanej wobec zamawiającego te usługi urzędu. Uniemożliwia to obniżenie wydatków z budżetu. W tych okolicznościach np. oferowana Kancelarii Senatu przez LOT SA jednostkowa cena nie uwzględnia faktu, że kancelaria kupuje ponad 2500 przelotów rocznie i jest bliska cenie obliczonej według taryfy stosowanej przy zakupie biletu w dniu wylotu. Te okoliczności uzasadniają podjęcie prac nad nowelizacją tego rozporządzenia. Marszałek Senatu zapowiedział zwrócenie się do Ministra Infrastruktury z postulatem o dopuszczenie konkurencji w realizacji uprawnień przejazdowych parlamentarzystów.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację w sprawie opieki lekarskiej udzielanej w trakcie posiedzeń Senatu.

Ponadto przedyskutowano sprawę zagranicznych wyjazdów senatorów. Podkreślono, że ostateczna decyzja co do wyjazdu leży w gestii marszałka Senatu, który podejmuje ją po przedłożeniu uzasadnienia merytorycznego oraz kosztorysu - przygotowanego przez Dział Spraw Międzynarodowych Biura Prezydialnego. Propozycje wyjazdów "polonijnych" przygotowuje, po ustaleniach na posiedzeniu komisji, przewodniczący Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i przekłada je następnie do akceptacji marszałkowi Senatu. Podkreślono konieczność zwrotu paszportu dyplomatycznego przez senatora po każdym wyjeździe zagranicznym. Paszporty są deponowane w Dziale Spraw Międzynarodowych. Stwierdzono, że potrzebne jest wystosowanie pisma informacyjnego do wszystkich senatorów w sprawie zasad wyjazdów zagranicznych.

Podczas posiedzenia przedyskutowano także terminy posiedzeń Senatu. Stwierdzono, że należałoby podtrzymać tradycję, która ustaliła cykl dwutygodniowy, z początkiem posiedzenia w środę o godz. 11.00. Wskazano na potrzebę przygotowania kwartalnego harmonogramu posiedzeń Senatu.

Przypomniano, że termin zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady Sądowniczej mija 17 listopada 2005 r. o godz. 24.00.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefami parlamentów Litwy i Ukrainy

23 lutego 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył rozmowę on-line z Przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkowem.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Armenii

W dniu 16 lutego br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął ambasadora Armenii w Polsce Jego Ekscelencję Samvela Mkrtchiana.

Spotkanie Wicemarszałkini Senatu z ambasadorem Litwy

W dniu 11 lutego 2021 roku Wicemarszałkini Senatu RP pani Gabriela Morawska-Stanecka przyjęła kurtuazyjną wizytę Ambasadora Republiki Litewskiej Eduardasa Borisovasa.