Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 8 czerwca 2022 r.

08.06.2022
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu)

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zaproponuje Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.

Ustawa przewiduje wypowiedzenie umowy i opuszczenie przez Polskę Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG) z siedzibą w Moskwie, który może służyć obchodzeniu międzynarodowych sankcji przez Rosję, czyli głównego udziałowca.

Komisja Zdrowia zarekomenduje Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu poselskiego. Decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie. Senatorowie zdecydowali natomiast o wprowadzeniu kilkunastu poprawek do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.  Podnoszą one m.in. o 0,25 współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych i okołomedycznych, zawarte w załącznikach do tej nowelizacji, dzięki czemu odpowiednio wzrosną najniższe wynagrodzenia zasadnicze. Stosowne zmiany zgłosiła senator Alicja Chybicka.

Pozytywne stanowisko rządu w sprawie nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu poselskiego, przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski. Jak wskazała przedstawicielka Naczelnej Rady Aptekarskiej, rada zwróciła się o ochronę prawną, ponieważ farmaceuci od dłuższego czasu spotykali się z atakami i agresją,  zwłaszcza ze względu na szczepienia przeciw Covid-19 i pobieranie wymazów, a także w związku z egzekwowaniem obowiązku noszenia maseczek w aptekach. Nowela przewiduje, że podczas wykonywania czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Groźby kierowane pod adresem farmaceuty będą ścigane z urzędu i zagrożone karą.

Podczas rozpatrywania nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw największe kontrowersje wywołała kwestia dotycząca źródła finansowania gwarantowanej ustawą podwyżki, a także jej wysokości, która w obecnej sytuacji według większości senatorów zabierających głos w dyskusji zostanie „skonsumowana” bardzo szybko przez inflację. Poprawki do ustawy zgłosili senatorowie Alicja Chybicka, Agnieszka Gorgoń-Komor i Wojciech Konieczny; 3 zmiany zaproponowało senackie biuro legislacyjne. Komisja Zdrowia poparła poprawkę, która zamienia określenie stażysta na lekarz-stażysta, analogicznie do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. Zaakceptowano też poprawkę, która ma zapobiegać dysproporcjom w wynagrodzeniu osób zatrudnionych na tym samym stanowisku w różnych placówkach tego samego podmiotu leczniczego. Kolejna zmiana zawęża obowiązek raportowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyłącznie do informacji o wynagrodzeniu pracowników, tak by nie można było przekazywać informacji o osobach świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej albo o podwykonawcach. Inna zmiana zakłada zobowiązanie pracodawców do podnoszenia wynagrodzenia pracowników medycznych i niemedycznych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podnieśli oni kwalifikacje, a nie raz na rok. Zaproponowano także usunięcie przepisu, który nakłada na strony umowy o pracę, czyli w praktyce na podmiot leczniczy, zamieszczanie w umowie o pracę informacji o stanowisku zajmowanym przez pracownika. W załączniku ustawy dodano nowy zawód – technik farmaceutyczny. Opowiedziano się też za dodaniem w kategorii osób z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskimi i specjalizacją również osób posiadających certyfikat specjalisty terapii uzależnień.

W ocenie Podsekretarza Stanu Piotra Brombera nowelizacja stanowi docenienie kompetencji, wykształcenia i doświadczenia osób wykonujących zawody medyczne i osób zaangażowanych w udzielanie świadczeń zdrowotnych. Na ten cel przeznaczono 7,2 mld zł. Nowela przewiduje podwyżki od 17 do 41%, a średnie wynagrodzenie wzrośnie o 30%. Jak przekonywał wiceminister, „tą ustawą inwestujemy w kapitał ludzki, stawiamy na doświadczenie, zaangażowanie i wykształcenie. Nowelizacja podnosi współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych i okołomedycznych, dzięki czemu wzrosną najniższe wynagrodzenia zasadnicze. Przenosi też do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarki i położne pracujące na stanowiskach, na których wymagane jest średnie wykształcenie. Pielęgniarki i położne z największym doświadczeniem zawodowym zostaną w ten sposób zrównane – pod względem współczynnika pracy – z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia. Nowelizacja wprowadza także nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy. Przykładowo: planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (z 3772 zł do 4870 zł), a magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją – o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła, że będzie kontynuować prace nad 3 petycjami, a także zapoznała się z założeniami sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez Komisję petycji w 2021 roku.

Senatorowie zobowiązali Biuro Legislacyjne do przygotowania projektu ustawy po podstawie postulatu petycji P10-12/22 zmierzającej do zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wprowadzenia zapisów umożliwiających kobietom urodzonym w 1953 r. wypłatę odsetek od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zaniżoną, wypłaconą emeryturą a ponownie przeliczoną na mocy wyroku Trybunał Konstytucyjny z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16), który stwierdził niekonstytucyjność niektórych zapisów ustawy emerytalnej.

Komisja będzie kontynuować prace nad petycją P10-09/22 proponującą wprowadzenie do ustawy o świadczeniach rodzinnych zapisów umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Senatorowie będą analizować możliwość włączenia petycji do prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 273).

Senatorowie podejmą również dalsze prace nad petycją P10-13/22. Przedmiotem petycji jest propozycja zmiany Kodeksu karnego wykonawczego i wprowadzenie nowych regulacji dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracującego skazanego w ten sposób, aby w pierwszej kolejności były potrącane środki na zaspokojenia zobowiązań alimentacyjnych. Senator Robert Mamątow wyraził opinię, że sprawa jest istotna dla obu stron – skazanemu nie zwiększałoby się zadłużenie alimentacyjne, zaś odbiorcy alimentów – rodziny, dzieci – miałyby zaspokojoną wypłatę alimentów bez konieczności korzystania z rozwiązań alternatywnych.

Komisja Ustawodawcza nie odniosła się  do Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, gdyż na posiedzeniu nie pojawiła się prezes TK Julia Przyłębska ani żaden jej przedstawiciel. Odbyła się natomiast dyskusja z udziałem byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego na temat znaczenia i współczesnej roli Trybunału Konstytucyjnego. W posiedzeniu uczestniczyli sędziowie: Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki oraz Andrzej Rzepliński.

Przewodniczący Komisji senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że Komisja nie otrzymała  informacji o powodach nieobecności prezes TK.  Senatorowie odebrali nieobecność sędzi,  jako wyraz osobistej niechęci do Izby Wyższej.

Wicemarszałek Senatu  Bogdan Borusewicz wraził oburzenie, że sędzia Julia Przyłębska jest nieobecna na posiedzeniu komisji już po raz kolejny. Przypomniał dobrą praktykę, kiedy to poprzedni prezesi TK prezentowali informację na komisji oraz na posiedzeniu plenarnym. Zdaniem wicemarszałka to naruszanie ustawy o TK i konstytucji. „Nie rozumiem takiej sytuacji, w której przedstawiciel ważnej instytucji,  funkcjonującej  niezależnie od naszej opinii o praworządności jej działania, obraża się i nie wypełnia zapisu ustawy, mówiącego, że prezes przedstawia informacje. Przesłanie sprawozdania na piśmie nie wypełnia tego obowiązku” – podkreślił wicemarszałek Borusewicz.

Zdaniem przewodniczącego Komisji byli prezesi TK przyjmując zaproszenie i uczestnicząc osobiście lub zdanie w posiedzeniu zachowują powagę Izby. Dodał, że jeżeli intencją sędzi Julii Przyłębskiej  była chęć uniemożliwienia debaty na temat działalności Trybunału,  to ma nadzieję, że nie uda się w ten sposób deprecjonować i uniemożliwiać pracę organów Senatu. Przypomniał, że obowiązek prezentowania informacji wynika m.in. z zapisów konstytucji, z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a także z art. 44 ust 6. regulaminu Senatu.

Byli prezesi TK skrytykowali obecne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i przedstawioną informację.

Prof. Andrzej Rzepliński pytał co się stało z Polską, że jest przedmiotem troski UE. Jego zdaniem problem z Polską polega na zupełnej anihilacji kluczowego przepisu naszej konstytucji o trójpodziale władzy. „Ten kluczowy przepis betonuje się, co ma znaczenie dla jakości życia naszych obywateli i przyszłości naszego państwa” - powiedział. Dodał, że  z informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku nic nie wynika. To, jego zdaniem, pokazuje do jakiej roli został sprowadzony TK.  Jak obecna prezes kieruje Trybunałem każdy widzi, natomiast obywatele nie mogą się do wiedzieć, dlaczego wyznaczony skład sędziowski do rozpatrzenia sprawy był nagle zmieniany, dlaczego całymi miesiącami czekają na uzasadnienie wyroku. To orzecznictwo, zdaniem prof. Rzeplińskiego, jest rytuałem, a nie rzeczywistym współrządzeniem i nie ma nic wspólnego z trójpodziałem władzy gdzie jest niezawisła władza sądownicza. W takiej informacji TK widać wypalenie ładu instytucjonalnego Rzeczypospolitej Polskiej, gdy nie ma o czym pisać. Zdaniem prof. Rzeplińskiego naprawę można rozpocząć od przekazania kompetencji TK do SN. Bo to SN wykazał determinację w obronie niezależności i niezawisłości sądów. W przyszłości, nawet jeśli rozpocznie się polityka przywracania demokracji parlamentarnej to odbudowa będzie droga i długotrwała i  bez gwarancji, że się powiedzie.

W trudnych czasach, w jakich obecnie żyjemy – wojna, inflacja, pandemia, transformacja energetyczna – podstawą utrzymania państwa prawa powinna być konstytucja, której strażnikiem powinien być Trybunał Konstytucyjny – powiedział sędzia Bohdan Zdziennicki. Jednak w przekonaniu sędziego obecnie TK nie spełnia tej roli. Wskazywał na kwestie personalne, mówił o tym, że sędziowie TK powinni reprezentować najwyższe wartości zawodowe i etyczne, tymczasem niektóre nominacje budzą zasadnicze wątpliwości.  Sprawy personalne, zdaniem sędziego, są bardzo ważne, bo o wszystkim decydują ludzie i ich właściwy dobór może zahamować degradację wymiaru sprawiedliwości. Przestrzeganie konstytucji ma być zwornikiem, który daje szanse i napawa optymizmem na odbudowanie ładu państwowego tam, gdzie został zachwiany z przyczyn obiektywnych lub popełnianych wyraźnie błędów. Mówił także o szacunku do instytucji, na którym prawo się opiera. Tymczasem zasady i wartości konstytucyjne nie są przestrzegane. Często działania są pozorne – z pozoru przestrzega się konstytucje lub stosuje się działania podstępne, czyli pod pozorem stosowania prawa realizuje się inne cele.

Zdaniem sędziego w 25-lecie Konstytucji RP powinna się toczyć debata o normach i zasadach konstytucyjnych z całym społeczeństwem. Mówił, że  rozstrzyganie spraw polega na ścieraniu się racji, co jest ważne zwłaszcza w Trybunale Konstytucyjnym – rozstrzygnięcia powinny być dokonywane w wyniku debaty, ujawnione opinii publicznej i podlegać dyskusji. A dziennikarze powinni tłumaczyć społeczeństwu, co się dzieje, kiedy nie przestrzega się orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, a to znaczy że jesteśmy za rozpadem Unii, bo ona stoi na prawie, co się dzieje, kiedy nie wykonuje się wyroków naszych sądów, bo to oznacza rozpad państwa, bo ono stoi na prawie. Chodzi o to, by prawo nie było narzędziem bieżącej polityki, ale wynikało z zasad i wartości zawartych w konstytucji.


 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta irańsko-polskiej grupy parlamentarnej

27 czerwca br. wizytę w Polsce rozpoczęła Grupa Przyjaźni Parlamentarnej Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej. Irańscy parlamentarzyści odwiedzili Gorzów Wielkopolski, gdzie spotkali się m.in. z lubuskimi przedsiębiorcami.

Konferencja „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu”

Podczas dyskusji w Senacie na temat sposobów uniezależnienia energetycznego Polski podkreślano, że trzeba szukać wiarygodnych i stabilnych dostawców surowców energetycznych i korzystać z nowoczesnych technologii.

Prace w komisjach senackich – 27 czerwca 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.