Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 15 kwietnia 2021 r.

15.04.2021
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła wnioski: dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe) – COM(2021) 130 final; oraz dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie zamieszkującym lub legalnie przebywającym na terytorium państw członkowskich interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia (zielone zaświadczenie cyfrowe) oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń w czasie pandemii COVID-19 – COM(2021) 140 final. Komisja poparła te projekty aktów prawnych. Komisja przyjęła także wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania – COM(2021) 093.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przyjęła opinię, w której wyraziła poparcie dla dalszych prac nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE – COM(2020) 825, oraz nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych) – COM(2020) 842. Przewodniczący Komisji, senator Bogdan Klich podkreślił, że są to akty prawne, należące do tzw. europejskiego planu działania na rzecz demokracji, o zasadniczym znaczeniu dla europejskiego rynku cyfrowego.

Ponadto Komisja przyjęła bez uwag propozycje aktów ustawodawczych o numerach: COM(2021) 095, COM(2021) 096, COM(2021) 108, COM(2021) 113, COM(2021) 115; a także następujących aktów nieustawodawczych : COM(2020) 735, COM(2020) 801, COM(2020) 849. JOIN(2020) 018.

Komisja postanowiła nie występować o stanowisko rządu w sprawie aktów nieustawodawczych o numerach: COM(2021) 72, COM(2021) 73, COM(2021) 111, COM(2021) 112, COM(2021) 114, COM(2021) 116, COM(2021) 125, COM(2021) 127.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 11 maja 2021 r.

Obradowały komisje senackie, m.in.: ds. klimatu, zdrowia, ustawodawcza, rolnictwa, budżetu, samorządu terytorialnego, praw człowieka, spraw emigracji.

Panel dyskusyjny z okazji 10. rocznicy przyjęcia Konwencji stambulskiej

W Senacie dyskutowano na temat Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

76. rocznica zakończenia II wojny światowej

W 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.