Narzędzia:

16 lutego 2006 r.

16.02.2006

16 lutego 2006 r. odbyło się 7. posiedzenie Prezydium Senatu.

Rozpatrzono wniosek sekretarza m.st. Warszawy o wyrażenie przez Prezydium Senatu (w myśl art. 31 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora) zgody na zmianę warunków pracy byłego senatora Marka Balickiego. Stwierdzono, że we wniosku brak wskazania, na jakim stanowisku i gdzie ma być zatrudniony, nieznane są też istotne warunki pracy i płacy. Prezydium stwierdziło, że uzależnia wydanie swej zgody od wskazania konkretnego SP ZOZ, w którym były senator M. Balicki zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Kultury i Środków Przekazu i wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie 25 kwietnia br. konferencji naukowej "Sacrum i profanum a współczesna kultura". Zaakceptowano przedstawiony kosztorys i wstępny program konferencji. Zaznaczono przy tym, że za stronę merytoryczną konferencji odpowiada komisja, a nie prezydium. Nie wyrażono zgody na zorganizowanie konferencji w sali plenarnej. Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził sprzeciw wobec udzielania takich pozwoleń i podniósł sprawę dotyczącą zaprzestania organizowania konferencji w sali plenarnej.

Na wniosek wicemarszałka Krzysztofa Putry rozpatrzenie projektu uchwały Prezydium Senatu w sprawie priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok bieżący postanowiono przełożyć na następne posiedzenie prezydium.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenia zadań państwowych z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą i dotację z budżetu Kancelarii Senatu, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie - zadania kontynuowane (z lat ubiegłych)

1. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Remont Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires, w Argentynie (II etap)"- wniosek opiewa na kwotę 70 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

2. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Budowa Domu Polskiego w Campo das Missoes do Tenente, w Brazylii" - wniosek opiewa na kwotę 428 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

3. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Budowa Domu Polskiego w Guarani das Missoes, w Brazylii (2005 - 2006)" - wniosek opiewa na kwotę 78 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

4. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Budowa Domu Polskiego w Jabłonkowie, w Czechach (2003 - 2007)" - wniosek opiewa na kwotę 493 904 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

5. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Budowa Domu Polskiego w Karwinie, w Czechach (2004 - 2006)"- wniosek opiewa na kwotę 22 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

6. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Remont Domu Dziecka w Podbrodziu, na Litwie (2004 206)" - wniosek opiewa na kwotę 645 160 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

7. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Remont Szkoły Średniej w Mickunach, na Litwie (2005 - 2006)" - wniosek opiewa na kwotę 428 652 zł - Przyznano wymienioną kwotę.

8. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Remont Szkoły Podstawowej w Czużakampiach, na Litwie (2005 - 2006)" - wniosek opiewa na kwotę 100 214 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

9. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Remont Szkoły Podstawowej w Dajnowie, na Litwie (2005 - 206)" - wniosek opiewa na kwotę 193 497 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

10. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Remont Szkoły Podstawowej w Kamionce, na Litwie (2005 - 2006)" - wniosek opiewa na kwotę 193 497 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

11. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Remont Domu Polskiego w Daugavpilsie, na Łotwie (2005 - 2006)" - wniosek opiewa na kwotę 1 745 445 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

12. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jekabpilsie, na Łotwie (2004 - 2007)" - wniosek opiewa na kwotę 676 466 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

13. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Remont Szkoły Średniej w Daugavpilsie, na Łotwie (2005 - 2007)" - wniosek opiewa na kwotę 683 422 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

14. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Remont Biblioteki Polskiej w Kiszyniowie, na Mołdawii (2005 - 2006)" - wniosek opiewa na kwotę 53 476 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

15. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Remont Sanktuarium MB Latyczowskiej w Latyczowie, na Ukrainie (2005 - 2006)" - wniosek opiewa na kwotę 203 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę. Wniosek ten postanowiono wyłączyć z grupy wniosków o zlecenia zadań inwestycyjnych będących kontynuacją zadań z lat poprzednich i potraktować go jako zadanie nowo rozpoczynane w br. Jednocześnie stwierdzono, że należy zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie kalkulacji dotyczącej całości zadania.

16. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Rozbudowa Muzeum i archiwum węgierskiej Polonii w Budapeszcie (2005 - 2006)" - wniosek opiewa na kwotę 132 000 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

17. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Remont Domu Polskiego w Suczawie, w Rumunii (2005 - 2006)" - wniosek opiewa na kwotę 824 599 zł. Przyznano wymienioną kwotę.

Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie - zadania nowo rozpoczynane

1. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zadanie "Zakup, remont i wyposażenie lokalu przeznaczonego na Dom Polski w Sankt Petersburgu, w Rosji (2006)" - wniosek opiewa na kwotę 2 019 000 zł. Prezydium przyznało wymienioną kwotę. Ponadto zdecydowało, że w treści umowy zawieranej na realizację tego zadania należy zakreślić termin do końca I półrocza br. Po upływie tego terminu, z mocy prawa, umowa wygasa.

Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu na ich wykonanie

1. Lubelski Klub Polonijny - zadanie "Kontynuacja wydawania <<Forum Polonijnego>> w 2006 r." - całkowity koszt zadania wynosi 191 400 zł, wniosek opiewa na kwotę 175 380 zł (w tym koszty papieru, montażu, druku, oprawy i pakowania - 57 600 zł; projekt okładki, zakup ilustracji, slajdów - 6600 zł; skanowanie, montaż elektroniczny, selekcje, barwne okładki - 3000 zł; przygotowalnia komputerowa czarno-biała - 10 680 zł; kolportaż w kraju i za granicą 19 800 zł; honoraria autorskie i wynagrodzenia zespołu redagującego - 35 220 zł). Przyznano dotację w wysokości 150 000 zł.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej - zadanie "Kolonie letnie dla młodzieży polskiego pochodzenia z Doliny, na Ukrainie" - całkowity koszt zadania wynosi 36 700 zł, wniosek opiewa na kwotę 20 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 20 00 zł.

3. Stowarzyszenie Parafiada w Warszawie - zadanie "Letnie obozy integracyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej i polskiej ze Wschodu" - całkowity koszt zadania wynosi 595 190 zł, wniosek opiewa na kwotę 260 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 150 000 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

4. Stowarzyszenie Parafiada w Warszawie - zadanie "Szkolenie liderów grup dzieci i młodzieży ze środowisk polskich i polonijnych na Wschodzie" - całkowity koszt zadania wynosi 55 040 zł, wniosek opiewa na kwotę 22 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 12 500 zł na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i materiałów dydaktycznych.

5. Stowarzyszenie Parafiada w Warszawie - zadanie "Finały XVIII Międzynarodowej Parafiady dzieci i młodzieży. Uczestnictwo rodaków ze Wschodu" - całkowity koszt zadania wynosi 674 160 zł, wniosek opiewa na kwotę 210 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 150 000 zł na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

6. Stowarzyszenie Parafiada w Warszawie - zadanie "Obóz integracyjny dla młodych Polaków z Łotwy i z Polski na Łotwie" - całkowity koszt zadania wynosi 49 450 zł, wniosek opiewa na kwotę 27 000 zł. Wniosek został odrzucony.

7. Stowarzyszenie Parafiada w Warszawie - zadanie "VIII Parafiada Dzieci i Młodzieży Polskiej i Polonijnej na Litwie" - całkowity koszt zadania wynosi 48 040 zł, wniosek opiewa na kwotę 25 000 zł. Wniosek został odrzucony.

8. Fundacja "Oświata Polska za Granicą" - zadanie "Program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie oraz zakup czasopisma <<Mówią Wieki>> - całkowity koszt zadania wynosi 254 425 zł, wniosek opiewa na kwotę 164 425 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

9. Harcerska Fundacja Pomocy Dzieciom im. hm. Aleksandra Kamińskiego w Szczecinku - zadanie "Warsztaty integracyjne z Polonia Białoruską - wymiana dzieci i młodzieży między Grodnem a Szczecinkiem" - całkowity koszt zadania wynosi 25 564 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

10. Złotnicki Zespół Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca" - zadanie "Warsztaty muzyczne, taneczne, śpiewacze z udziałem górali czadeckich z Rumunii i Słowacji (polskiego pochodzenia)" - całkowity koszt zadania wynosi 65 750 zł, wniosek opiewa na kwotę 20 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

11. Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku - zadanie "Pomoc humanitarna dzieciom polskiego pochodzenia z Białorusi, z rodzin wielodzietnych i ubogich, dzieciom niepełnosprawnym, sierotom i półsierotom" - całkowity koszt zadania wynosi 32 700 zł, wniosek opiewa na kwotę 20 000 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

12. Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku - zadanie "Pomoc socjalna dla osób polskiego pochodzenia z Białorusi - studiujących na uczelniach w województwie podlaskim" - całkowity koszt zadania 60 750 zł, wniosek opiewa na kwotę 47 250 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

13. Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku - zadanie "Dofinansowanie działalności programowej Polskiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca <<Lechici>> z Grodna w 2006 r." - całkowity koszt zadania 18 000 zł, wniosek opiewa na kwotę 15 500 zł. Wniosek postanowiono odłożyć.

14. Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku - zadanie "Dofinansowanie kosztów działalności Polskiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca <<Lechici>> z Grodna w 2006 r." - wniosek opiewa na kwotę 8 000 zł, co stanowi całość kosztów zadania. Wniosek postanowiono odłożyć.

Aby skoordynować pomoc na rzecz Polaków na Białorusi (określoną m.in. we wnioskach: 9, 11, 12, 13, 14), postanowiono, że wszystkie wnioski dotyczące tej sprawy prezydium rozpatrzy łącznie na jednym z najbliższych posiedzeń. Do tego czasu zostanie przygotowana informacja (z MSZ, oparta na opinii miejscowych konsulów RP,) odnośnie do wszystkich wniosków, które wpłynęły do Kancelarii Senatu, a obejmują pomoc Polakom na Białorusi. Dyrektor Biura Polonijnego poinformował, że Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", fundacje Semper Polonia i Pomoc Polakom na Wschodzie przygotują odrębne wnioski dotyczące pomocy Polakom na Białorusi.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Rumunii

22 kwietnia br. pożegnalną wizytę złożył Marszałkowi Senatu RP prof. Tomaszowi Grodzkiemu kończący misję dyplomatyczną w Polsce ambasador Rumunii, Ovidiu Dranga.

Rozmowa Marszałka Senatu RP z Przewodniczącym KK ChLPKK Wangiem Yangiem.

22 kwietnia br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przeprowadził wideorozmowę z Przewodniczącym Komitetu Krajowego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (ChLPKK) Wangiem Yangiem.

Marszałek Senatu o 23. posiedzeniu Izby

Podczas rozpoczynającego się w środę, 14 kwietnia br. posiedzenia Senat rozpatrzy m.in. informację z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 r. – poinformował na briefingu prasowym prof. Tomasz Grodzki.