Narzędzia:

33. posiedzenie Senatu

legislacja 26.11.2021

24–26 listopada 2021 r. odbyło się 33. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 15 ustaw, 2 odrzuciła, do 9 zaś wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw i podjęła 6 uchwał okolicznościowych.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć Bogusława Mąsiora, senatora III–IV kadencji, zmarłego 28 października 2021 r.

Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

W uchwale, przygotowanej z inicjatywy grupy senatorów, Izba przypomina, że w przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin tego wszechstronnego człowieka, niezwykłej osobowości: humanisty, historyka, publicysty, dziennikarza, pisarza, wykładowcy, dyplomaty i polityka. Senatorowie podkreślają, że Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz, a po wojnie działał na rzecz pojednania między Polakami, Niemcami i Żydami. „Wytatuowany na przedramieniu obozowy numer 4427 uwiarygadniał jego sądy przedstawiane Niemcom i Austriakom” – czytamy w uchwale. Zwracają też uwagę, że jego trudne słowa adresowane do Polaków stawały się wiarygodne za sprawą dwukrotnego aresztowania i pięcioletniego pobytu w stalinowskim więzieniu. „Tłumaczył, że prawda leży tam, gdzie leży i on nic na to nie może poradzić. Ale jego prawda miała jednocześnie moc oczyszczającą; nie była rytualnym oskarżeniem, lecz fundamentem dla nowej budowy. Jego osobista historia, historia jego miasta i kraju służyła mu do stawiania tamy dla nurtów ideologicznych, które relatywizowały tragiczną przeszłość” – napisali w uchwale senatorowie. Jak podkreślili, Władysław Bartoszewski chciał, byśmy pozostali wierni jego maksymie: „Warto być przyzwoitym!”. „Senat składa hołd wielkiemu patriocie, uznając jego credo za istotne dla Polaków angażujących się w pracę na rzecz przyszłości demokratycznej RP” – czytamy w uchwale.

Za podjęciem uchwały głosowało 55 senatorów, 10 było przeciw, a 31 wstrzymało się od głosu.

Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka

W uchwale, podjętej z inicjatywy grupy senatorów, Izba przypomina, że w przyszłym roku przypada 90. rocznica urodzin tego jednego z najważniejszych polskich polityków, współodpowiedzialnego za odbudowę niepodległości Polski i wprowadzenie Rzeczypospolitej do NATO i Unii Europejskiej. „Bronisław Geremek był polskim patriotą poczuwającym się do odpowiedzialności za losy kraju. Mimo szykan i prześladowania nigdy nie brał pod uwagę wyjazdu z Polski” – czytamy w uchwale. Senat wskazuje, że w Polsce i na świecie został zapamiętany jako człowiek honoru i zasad moralnych. Współtworzył opozycję demokratyczną w PRL. „Działał jawnie i w podziemiu, z otwartą przyłbicą, bez przemocy” – czytamy w uchwale. Senatorowie przypominają, że Bronisław Geremek 12 marca 1999 r. w imieniu rządu RP przekazał na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego, ostatecznie przesądzający o przynależności Polski do świata Zachodu oraz o losach Europy Środkowej. Stworzył też nową strategię polityki polskiej wobec Federacji Rosyjskiej, polegającą na jednoczesnym wspieraniu demokratycznych dążeń krajów postkomunistycznych i pokojowym rozwiązywaniu kwestii spornych. „Czas kierowania polską dyplomacją jeszcze za jego życia przeszedł do historii” – napisano w uchwale. Senatorowie podkreślają, że życie Bronisława Geremka było niezwykłym świadectwem służby Ojczyźnie. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka, oddaje Mu szczególny hołd, wyraża szacunek oraz wielkie uznanie dla Jego dokonań świadczących o umiłowaniu Ojczyzny i rodaków. Dobrze służył Polsce!” – czytamy w uchwale.

Za podjęciem uchwały głosowało 50 senatorów, 36 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju – przyjęta bez poprawek

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, przyjął ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 40. posiedzeniu, 29 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego.

Nowela, którą teraz może podpisać prezydent, doprecyzowuje przepisy dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Potrzeba zmiany przepisów w tym zakresie wynikała z konieczności wyodrębnienia w ewidencji księgowej zadań związanych z realizacją tarcz PFR. Realizując program rządowy, PFR musi prowadzić wyodrębnioną ewidencję zadań z nim związanych, m.in. prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie obiektywnych metod.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa, uchwalona przez Sejm na 40. posiedzeniu, 29 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego, ma zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wprowadza zmiany stawek mandatów za najgroźniejsze wykroczenia, m.in. za jazdę po spożyciu alkoholu (minimum 2500 zł) lub bez odpowiednich uprawnień (od 1500 zł), przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h (od 800 zł), spowodowanie zagrożenia dla pieszych, np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (od 1500 zł), wykroczenia w obrębie przejazdów kolejowych (2000 zł).

W noweli podwyższono też maksymalne grzywny – w Kodeksie wykroczeń (wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji) z 5 tys. zł do 30 tys. zł oraz w postępowaniu mandatowym do 5 tys. zł lub do 6 tys. zł, jeśli dojdzie do zbiegu wykroczeń.

Fałszowanie wskazań tachografów przez przewoźników drogowych będzie karane odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Nowe przepisy mają również usprawnić egzekucję mandatów poprzez uzależnienie usunięcia punktów karnych od zapłacenia mandatu, a także ułatwić przyznawanie renty bliskim osoby zmarłej w wyniku wypadku drogowego. Zgodnie z ustawą towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły uzależniać wysokość składki ubezpieczeniowej proponowanej kierowcom od liczby i rodzaju wykroczeń oraz liczby punktów karnych, ponieważ uzyskają dostęp do bazy CEPiK.

Komisje: Infrastruktury (8) oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (9) rekomendowały przyjęcie ustawy z poprawkami. Propozycje zmian przedstawili też senatorowie: Halina Bieda, Jacek Bury, Robert Dowhan, Krzysztof Kwiatkowski, Marek Martynowski Joanna Sekuła. W wyniku głosowań Izba przyjęła ustawę z 17 poprawkami. Senatorowie wprowadzili m.in. zmianę, zgodnie z którą grzywny nałożone przez funkcjonariusza organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego będą stanowić dochód tej jednostki. Kolejna zmiana umożliwia usuwanie z centralnej ewidencji kierowców danych nie tylko o wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, ale także informacji o ich uiszczeniu. Izba zdecydowała, że kierowca niestosujący się do ograniczenia prędkości, przekraczając ją o nie więcej niż 30 km/h, będzie podlegał karze grzywny od 400 do 800 zł, a osoba przekraczająca prędkość powyżej 30 km/h – karze grzywny nie niższej niż 800 zł; w wypadku recydywy grzywna wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. Pozostałe poprawki Senatu mają charakter legislacyjny – techniczny i doprecyzowujący. Za przyjęciem ustawy z tymi zmianami głosowało 95 senatorów, 3 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Do senackich poprawek ustosunkuje się teraz Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – odrzucona

W wyniku głosowania (52 głosy za, 45 – przeciw, 1 wstrzymujący się) Senat odrzucił ustawę, uchwaloną przez Sejm na 40. posiedzeniu, 29 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego Na stanowisko Izby wpłynęły zastrzeżenia natury konstytucyjnej i niezgodności ustawy z zasadą równości podatkowej. Wniosek o odrzucenie noweli złożyła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, jej mniejszość zaś – o jej przyjęcie bez poprawek. Do stanowiska Izby odniesie się teraz Sejm.

Nowelizacja zakłada podniesienie stawek akcyzy na alkohol, papierosy i tytoń. Przewiduje, że od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10%, a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie ze 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów. Nowela wprowadza minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100%.

W noweli zapisano ponadto harmonogram – na lata 2023–27 – podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie corocznie o 5%, a w wypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego – podniesienie stawki kwotowej co roku o 10%.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw– odrzucona

Izba zdecydowała o odrzuceniu nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na 40. posiedzeniu, 29 października 2021 r., na podstawie projektu poselskiego, o co wnosiła Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu. Komisje: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności postulowały zaś o wprowadzenie do niej poprawek. W trakcie debaty zgłosili je też senatorowie: Jacek Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Wojciech Konieczny i Dorota Tobiszowska. Za odrzuceniem ustawy głosowało 49 senatorów, 47 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Podstawowym zarzutem senatorów było niepoddanie projektu ustawy konsultacjom publicznym, które stanowią istotny element procesu legislacyjnego w demokratycznym państwie prawnym, a ich brak może skutkować zarzutem niedochowania wymaganego trybu w trakcie ewentualnego badania zgodności ustawy z konstytucją. W opinii Senatu zasadność rozwiązań noweli w zakresie budowania fundamentów nowego rynku energii elektrycznej, gdzie energetyka obywatelska będzie odgrywała kluczową rolę, budzi wątpliwości. Nowelizacja może istotnie zahamować rozwój jedynego sektora prosumentów, jaki się w Polsce rozwija, czyli prosumentów indywidualnych.

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadza m.in. zmiany dotyczące prosumentów i sposobów rozliczania energii wytwarzanych w ich instalacjach i przekazywanych do systemu energetycznego. Przewiduje, że dotychczas funkcjonujący system opustów dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., zostanie zastąpiony modelem rozliczeń wartościowych energii, tzw. net-billingiem. Zakłada on odrębne rozliczenie wartości energii, zamiast jej ilości, wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci, zgodnie z wartością energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Prosumenci, którzy wejdą do systemu do 31 marca 2022 r., będą mogli korzystać z opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh. Nowelizacja dopuszcza też możliwość eksploatacji przez prosumentów OZE instalacji, niebędącej ich własnością i zarządzanej przez osobę trzecią, która podlega ich instrukcjom.

Stanowisko Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Senat, 49 głosami za, przy 47 – przeciw i 2 wstrzymujących się, zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, przygotowanego przez Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu, która, rozpatrując nowelę ustawy o odnawialnych źródłach energii dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy. Podczas dalszych prac nad projektem Izbę będzie reprezentował senator Stanisław Gawłowski.

Projektowana nowelizacja wprowadza m.in. definicje nowych podmiotów, które mogą funkcjonować na rynku: elektroprosument, elektroprosument zbiorowy, elektroprosument wirtualny i agregator sprzedaży. Wszyscy elektroprosumenci mają się rozliczać w stosunku ilościowym 1 do 1 – ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci na własne potrzeby. Elektroprosument i sprzedawca będą mogli także ustalić inne zasady rozliczenia energii wprowadzonej do sieci, w tym także rozliczenie finansowe. Elektroprosument będzie miał prawo przypisać do jednego miejsca dostarczania energii elektrycznej, w którym pobiera energię elektryczną, moc przyłączeniową instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) nieprzekraczającą łącznie 100 kW. W zakresie pobranej energii elektrycznej, podlegającej rozliczeniu i magazynowanej w magazynach energii, nie będą naliczane opłaty OZE i kogeneracyjne.

Wprowadzona ma być też 30-procentowa ulga w opłatach dystrybucyjnych dla instalacji z magazynami energii, zachęcająca do instalowania takich obiektów. W ocenie projektodawców będzie to korzystne dla spółek dystrybucyjnych, ograniczy wymianę energii poprzez sieć, gdyż elektroprosument zużyje więcej energii wytworzonej przez siebie. Elektroprosument będzie ponosił opłaty sieciowe zmienne od energii pobieranej z sieci. Zgodnie z projektowaną nowelą zasady obecnie obejmujące tylko prosumentów będą też dotyczyć elektroprosumentów zbiorowych i wirtualnych, Dzięki temu zwiększy się grupa, która będzie mogła uczestniczyć w transformacji energetyczno-klimatycznej i osiągać z tego tytułu przychody.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Ustawa, uchwalona przez Sejm na 40. posiedzeniu, 29 października 2021 r., z inicjatywy poselskiej, ma zapobiec skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r. Zakłada, że wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można będzie przenieść na kolejne okresy taryfowe. Sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki, będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu będą wyższe od zaplanowanych, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, obowiązujących od początku 2023 r. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał 3 lata, począwszy od stycznia 2023 r.

Na wniosek Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senat wprowadził do nowelizacji 3 poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Ustawę wraz z nimi poparło 93 senatorów, 2 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Do senackich poprawek odniosą się teraz posłowie.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Nowela, uchwalona przez Sejm podczas 40. posiedzenia, 29 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego, wprowadza do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej. Precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje, że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Z zakazu wjazdu do takich stref zostaną zwolnione m.in. specjalistyczne pojazdy głównego inspektora ochrony środowiska, służące ochronie ludności, bezpieczeństwu pożarowemu i utrzymaniu porządku publicznego.

Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie – jak dotąd – 3,5 t. Dopuszczalną masę zwiększono o wagę baterii.

Ustawa reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa sytuacje, w których może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca i przyłączenia go do sieci w nieruchomości. W wypadku budynków o statusie zabytków niezbędna będzie zgoda konserwatora zabytków. Ustawa przewiduje też możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców, którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu. Wprowadza także niezbędne modyfikacje, pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru, który ma być w niedalekiej przyszłości stosowany w różnych segmentach gospodarki.

Senat jednomyślnie, 98 głosami, przyjął ustawę z 43 poprawkami, zgłoszonymi przez komisje: Infrastruktury, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Nadzwyczajną ds. Klimatu. Większość ma charakter legislacyjny, doprecyzowujący i redakcyjny. Izba wprowadziła również zmiany mające ograniczyć możliwości powstania opóźnień w realizacji inwestycji drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Określiła termin, do którego pojazdy samochodowe napędzane gazem ziemnym są zwolnione z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu. Senatorowie ustalili też wytyczne dla gmin w sprawie ustanawiania dodatkowych wyłączeń od zakazu wjazdu do strefy czystego transportu i zawartości nalepek umieszczanych w takich pojazdach. Umożliwili również gminom podejmowanie działań mających na celu wybudowanie i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania, jeśli nie wykona tego operator systemu dystrybucyjnego. Izba postanowiła też, że w wymaganym dla jednostek samorządu terytorialnego poziomie floty używanych pojazdów samochodowych uwzględniane będą także pojazdy napędzane gazem ziemnym. Senatorowie wydłużyli ponadto 2 terminy – od którego jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek wykonywać, zlecać lub powierzać wykonywanie zadań publicznych zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a także od którego wygasają umowy zawarte na wykonanie takich zadań.

Teraz senackie zmiany rozpatrzą posłowie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich

Izba 50 głosami, przy 48 – przeciw, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy i upoważniła senatora Stanisława Gawłowskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad nim.

Projekt ustawy umożliwia gminom nadmorskim wykorzystywanie pasa technicznego, na którym znajdują się plaże, w celach rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. O zamiarze skorzystania z tego uprawnienia gmina będzie musiała zawiadomić właściwego dyrektora urzędu morskiego, wskazując m.in. rodzaj, miejsce i okres – nie dłuższy niż 10 lat – wykorzystywania pasa.

W ocenie senatorów sposób gospodarowania pasem technicznym, oparty na restrykcyjnych regulacjach znacząco utrudniających wykorzystanie tego pasa w innych celach niż utrzymanie brzegu morskiego w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, hamuje rozwój polskiej turystyki nadmorskiej i całego regionu.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa, którą Sejm uchwalił podczas 42. posiedzenia, 17 listopada 2021 r., na podstawie pilnego projektu rządowego, umożliwia m.in. ministrowi spraw wewnętrznych wprowadzenie w drodze rozporządzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze Polski w strefie nadgranicznej, stanowiącej granicę zewnętrzną UE. Nowelizacja ma zwiększyć skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej RP w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy SG realizujących zadania związane z jej ochroną.

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomendowały przyjęcie ustawy z 3 poprawkami, a ich mniejszość – bez zmian. W trakcie debaty propozycje poprawek przedstawili także senatorowie: Marek Borowski, Marcin Bosacki, Jacek Bury, Bogdan Klich i Krzysztof Kwiatkowski. W wyniku głosowań Senat odrzucił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek (49 głosów za, 50 – przeciw) i wprowadził do niej 8 zmian (49 głosów za, 42 – przeciw, 7 wstrzymujących się). Jedna z nich umożliwia dziennikarzom i przedstawicielom organizacji pożytku publicznego niosącym pomoc humanitarną, medyczną i prawną dostęp do strefy przygranicznej objętej działaniem ustawy. Kolejna dookreśla tę strefę, tak by obejmowała część obszaru województw podlaskiego i lubelskiego. Inna poprawka nakłada na ministra spraw wewnętrznych i komendanta Straży Granicznej obowiązek składania Sejmowi pisemnego sprawozdania z wykonywania rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym terenie. Następna zmiana zakłada, że przepisy umożliwiające wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym terytorium będą traciły moc po upływie 3 miesięcy, a naruszenie czasowego zakazu przebywania na tym terenie karane będzie wyłącznie karą grzywny. Senat przyjął ponadto poprawkę rozszerzającą wypłatę rekompensat w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego dla przedsiębiorców działających na tym terenie o osoby prowadzące działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną oraz realizujące przewozy turystyczne. Skreślił też przepis, zgodnie z którym rekompensata stanowi pomoc de minimis i może być udzielana w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawa unijnego, dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa – przyjęta z poprawkami

Ustawa, uchwalona przez Sejm na 42. posiedzeniu, 17 listopada 2021 r., na podstawie pilnego projektu rządowego, przewiduje dodatek do wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem, który ma pozwolić na pozyskanie i utrzymanie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, będącego państwowym funduszem celowym, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Dysponentem funduszu będzie minister właściwy ds. informatyzacji. Świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, przysługiwać będą osobom realizującym zadania w Zespole Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) poziomu krajowego, w organach właściwych ds. cyberbezpieczeństwa, obsługującym pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa. Maksymalna wysokość wynagrodzenia, które będą otrzymywały takie osoby po uwzględnieniu świadczenia teleinformatycznego, nie będzie mogła przekraczać 21-krotności kwoty bazowej. Jak na warunki administracji, to kwota bardzo wysoka, według obecnych mnożników ok. 42 tys. zł.

Komisja Infrastruktury wniosła o przyjęcie ustawy z poprawką. Podczas dyskusji zmiany zgłosili senatorowie Jan Hamerski i Ryszard Świlski. Ostatecznie Izba wprowadziła do ustawy 5 poprawek, co poparło 59 senatorów, 36 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Senat zdecydował m.in. o zwiększeniu o 100 mln zł kwoty środków przekazywanych z budżetu państwa na Fundusz Cyberbezpieczeństwa w 2022 r., a 100 mln zł rocznie – maksymalnego limitu wydatków na Fundusz Cyberbezpieczeństwa z budżetu państwa. Senatorowie zmniejszyli również o 90 mln zł środki, które mają być przekazane w 2022 r. na Fundusz Cyberbezpieczeństwa z zasobów Instytutu Badawczego – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników – przyjęta bez poprawek

Izba 97 głosami, przy 1 wstrzymującym się, przyjęła ustawę w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na 40. posiedzeniu, 29 października 2021 r., na podstawie projektu poselskiego, o co wnosiła Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa, którą może teraz podpisać prezydent, przewiduje, że w piątki i soboty rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty rolne i spożywcze oraz wyroby rękodzieła w wyznaczonych przez gminy miejscach. Zostaną także zwolnieni w te dni z opłaty targowej. Ustawa jest elementem Polskiego Ładu w części dotyczącej rolnictwa.

 

Senacka poprawka do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Izba, zgodnie z wnioskiem Komisji Ustawodawczej, przyjęła z poprawką eliminującą błąd w przepisie przejściowym nowelizację, uchwaloną przez Sejm na 40. posiedzeniu, 29 października 2021 r., na podstawie projektu senackiego. Stanowisko takie poparło 98 senatorów. Teraz do tej propozycji ustosunkują się posłowie.

Nowela określa zwierzęta i przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, co do tej pory było normowane przepisami rozporządzenia. Zgodnie z nowelą przepisy w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, zostały przeniesione do ustawy.

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki – przyjęta z poprawkami

Ustawa, uchwalona przez Sejm na 40. posiedzeniu, 29 października 2021 r., na podstawie projektu poselskiego, przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie. Świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK, złożony w ZUS lub innym organie, który je wypłaca. Świadczenie wyrównawcze przysługiwałoby miesięcznie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotami świadczenia pielęgnacyjnego a pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Świadczenie to byłoby wypłacane wraz z emeryturą EWK, począwszy od 1 stycznia 2022 r.

Senat jednomyślnie, 97 głosami, poparł ustawę z 12 poprawkami, proponowanymi przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Najważniejsze z nich rozszerzają krąg osób uprawnionych do świadczenia wyrównawczego na wszystkie osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe oraz spełniające warunki do przyznania im świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli otrzymywane świadczenie emerytalno-rentowe jest niższe niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z przyjętymi poprawkami przeliczenie wysokości świadczenia wyrównawczego będzie następowało także wówczas, gdy zmieniła się wysokość jednego z parametrów służących do jego wyliczenia (wysokość świadczenia emerytalno-rentowego albo wysokość świadczenia pielęgnacyjnego). Kolejne poprawki przenoszą do właściwej merytorycznie ustawy o świadczeniach rodzinnych zmiany dotyczące ustawowego zagwarantowania prawa do świadczenia korzystniejszego osobom, które pobierając świadczenie pielęgnacyjne złożą od 1 stycznia 2022 r. wniosek o określone świadczenia emerytalno-rentowe. Pozostałe poprawki mają charakter porządkujący i doprecyzowujący.

Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat, zgodnie z rekomendacją Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, przyjął z 11 poprawkami legislacyjnymi i redakcyjnymi nowelę, uchwaloną przez Sejm na 40. posiedzeniu, 29 października 2021 r., na podstawie projektu rządowego, co poparło 96 senatorów.

Ustawa uzupełnia przepisy dotyczące rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID-19. Ma to usprawnić działania wojewódzkich urzędów pracy, które są zobowiązane do realizacji rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego z tego funduszu przedsiębiorcom. Nowela doprecyzowuje też przepisy o rozliczeniach i kontrolach, a także ewentualnych zwrotach środków, w tym zwrotów częściowych i całościowego dofinansowania.

Nowela wprowadza również zmiany dla korzystających z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie stanowiska pracy. Przewiduje też zmianę okresu, na jaki można zawiesić działalność lub w jakim można nie zatrudniać pracownika na utworzonym dzięki pożyczce stanowisku pracy: z 6 miesięcy na okres powiązany z terminem odwołania stanu epidemii do 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Nowelizacja umożliwi ponadto ogłoszenie przez ministra rodziny programu mającego na celu aktywizację zawodową, integrację i aktywność społeczną cudzoziemców, będących w szczególnej sytuacji.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – przyjęta z poprawkami

Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 42. posiedzeniu Sejmu, 17 listopada 2021 r., ma umożliwić właściwą organizację zaplanowanych igrzysk, które odbędą się w Krakowie 21 czerwca–2 lipca 2023 r. Ustawa określa zasady wsparcia przygotowań do tej imprezy, w tym m.in. warunki przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium RP, niezbędnych do przeprowadzenia zawodów.

Określa także sposób finansowania lub dofinansowania niektórych kosztów związanych z organizacją, przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć zaplanowanych i wynikających z umowy Host City. W celu przygotowania i realizacji Igrzysk Europejskich województwo małopolskie ma utworzyć spółkę celową, której zadaniem będzie m.in. wykonywanie zadań z zakresu koordynowania i kontroli przygotowania i realizacji tego projektu. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczony na dotacje dla tej spółki celowej wyniesie 160 mln zł. Minister właściwy ds. kultury fizycznej będzie miał prawo monitorować jego wykorzystanie, a w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie mógł wdrożyć działania korygujące.

Senat w wyniku głosowań odrzucił wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek (1 głos za, 94 – przeciw, 1 wstrzymujący się) i wprowadził do niej 26 zmian, zaproponowanych podczas debaty przez senatorów: Bogdana Klicha, Zygmunta Frankiewicza i Ryszarda Bobera. Ustawę w takim kształcie poparło 93 senatorów, 2 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Izba zdecydowała, że w latach 2022–24 minister właściwy ds. kultury fizycznej będzie obowiązany przedstawić Sejmowi i Senatowi informację o przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć związanych z Igrzyskami. Zwiększyła też limit wydatków na dotacje dla spółki celowej w latach 2022 i 2023 ze 160 mln zł do 550 mln zł. Pozostałe poprawki mają charakter techniczno-legislacyjny i redakcyjny.

Uchwala ustanawiająca rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza

Jednomyślnie, głosami 97 senatorów, Izba podjęła uchwałę, z której inicjatywą wystąpiła grupa senatorów. Przypomina w niej, że w 2022 r. przypada 200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci twórcy światowego przemysłu naftowego. „Należy on do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój naszej ojczyzny, jak również całego świata” – czytamy w uchwale. Senatorowie przypominają jego działalność jako twórcy przemysłu naftowego, który wyprzedził Amerykanów i Rumunów, oraz jego największy wynalazek – lampę naftową. Wspominają, że Ignacy Łukasiewicz doprowadził do rozwoju Podkarpacia i znacznej części polskich ziem pod zaborami. Przypominają również jego zaangażowanie w działalność niepodległościową – uwięzienie w okresie powstania krakowskiego, finansowe wspieranie powstania styczniowego, udzielanie schronienia i umożliwianie pracy jego uczestnikom. Senat zwraca uwagę, że na zapoczątkowanym przez Ignacego Łukasiewicza procesie destylacji ropy naftowej bazuje współcześnie wiele gałęzi przemysłu chemicznego, kosmetycznego i nowoczesnych technologii. Zdaniem senatorów jego dziedzictwo powinno być mocno i stale rozwijane oraz propagowane w Europie i na świecie. „Senat RP, szczególnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników, ustanawia rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza” – czytamy w uchwale.

Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Brunona Schulza

W uchwale, podjętej z inicjatywy grupy senatorów (97 głosów za, 1 – przeciw), Izba przypomina, że w 2022 r. przypada 130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci artysty. Senatorowie zwracają uwagę, że jest on niewątpliwie jednym z najoryginalniejszych twórców polskiej kultury XX w., a jego utwory weszły do kanonu literatury światowej i są znane nawet w najodleglejszych kulturowo rejonach świata. Jak czytamy w uchwale, recepcja twórczości Brunona Schulza obejmuje nie tylko Polskę, Ukrainę czy Izrael, ale wiele innych krajów, gdyż jego opowiadania przełożono na ponad 45 języków, w tym ostatnio na: chiński, turecki, estoński, albański, grecki i wietnamski. Co roku powstają także liczne adaptacje teatralne jego opowiadań, dedykowane mu wystawy plastyczne czy koncerty i filmy. Senatorowie przypominają również, że Bruno Schulz przyjaźnił się z najwybitniejszymi polskimi pisarzami. „Jako człowiek o niezwykłej wyobraźni, inteligencji i kreatywności (…) z pewnością zasługuje na miano ambasadora polskiej kultury na świecie” – czytamy w uchwale.

Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Botaniki

Jednomyślnie, 97 głosami, z inicjatywy grupy senatorów uchwała została podjęta z okazji 100. rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Botanicznego, która będzie obchodzona w 2022 r. W ten sposób Izba chce uhonorować polskich botaników i ich osiągnięcia, a także docenić cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki. „Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności botaniki, oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne” – napisali senatorowie. W uchwale przypominają postaci polskich badaczy: Michała Hieronima Leszczyca-Sumińskiego, który pierwszy na świecie opisał cykl rozwojowy paproci, Antoniego Rehmana – pioniera badań roślinności Afryki Południowej czy Edwarda Strasburgera – twórcę podstaw współczesnej cytologii roślin. Senatorowie przypominają także, że wkrótce po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości powołano Polskie Towarzystwo Botaniczne; pierwszy zjazd odbył się 9–10 kwietnia 1922 r. „Docenienie wielkiej roli Towarzystwa w badaniach naukowych, działaniach chroniących przed zapomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki, a także w upowszechnianiu wiedzy o tej szczególnej części przyrody ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie” – czytamy w uchwale.

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – przyjęta bez poprawek

Na wniosek komisji: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie jednomyślnie, 98 głosami, poparli bez poprawek nowelizację, uchwaloną przez Sejm podczas 42. posiedzenia, 17 listopada 2021 r., z inicjatywy Senatu.

Ustawa, która trafi teraz do podpisu prezydenta, przewiduje, że zwolnienie od podatku od nieruchomości będzie dotyczyło nie całości gruntu, ale tylko budynków lub ich części i zajętych pod nie gruntów, jeżeli stanowią one elementy infrastruktury kolejowej i są wykorzystywane na cele określone w ustawie o transporcie kolejowym. Zwolnienie z podatku obejmie zatem tylko tę część nieruchomości kolejowych, która została zajęta na prowadzenie działalności kolejowej. Chodzi m.in. o poczekalnie, toalety, kasy biletowe i inne powierzchnie przeznaczone do sprzedaży biletów, pochylnie, kładki dla pieszych, punkty informacyjne, miejsca parkingowe i ciągi dojazdowe do parkingów.

Ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. – przyjęta bez poprawek

Senatorowie jednomyślnie, 97 głosami, wyrazili zgodę na ratyfikację traktatu o Eurokorpusie przez prezydenta. Wniosek taki przedstawiły komisje: Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Sejm poparł ratyfikację na 42. posiedzeniu, 17 listopada 2021 r.

Ratyfikacja jest konieczna, aby Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji wojskowej. Eurokorpus to wielonarodowe dowództwo szybkiego reagowania z siedzibą w Strasburgu, powołane w 1992 r. w celu planowania i prowadzenia operacji na rzecz organizacji międzynarodowych, zwłaszcza UE i NATO, wobec których zachowuje jednak autonomię, a także misjach ONZ. Efektem przystąpienia do Eurokorpusu ma być poprawa interoperacyjności systemów dowodzenia, procedur planowania i prowadzenia misji i operacji wojskowych we współpracy NATO i UE. Koszty przystąpienia do Eurokorpusu w charakterze państwa ramowego oszacowano na 60 mln zł rocznie.

Uchwała w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Uchwała stanowi wyraz zaniepokojenia senatorów kryzysowym stanem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jak czytamy w projekcie, system ochrony zdrowia boryka się z wieloma problemami, które widoczne były już przed pandemią COVID-19, a obecnie znacznie się nasiliły. „Wyzwań jest wiele, w szczególności należą do nich: niedofinansowanie, brak pracowników, nieefektywność profilaktyki i potrzeba leczenia pacjentów zgodnego ze standardami europejskimi i światowymi” – napisali senatorowie. Personel medyczny wszystkich specjalności pracuje rzetelnie i z wytężeniem, ale sytuacja w jakiej został postawiony w wyniku lat zaniedbań spowodowała protest Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. „Bez dodatkowego finansowego wsparcia ochrony zdrowia i zdecydowanego dążenia do rozwiązania problemów kadrowych, sytuacja pozostanie dramatyczna, nie gwarantując zapewnienia społeczeństwu choćby zadowalającego poziomu usług medycznych” – napisali senatorowie. Podkreślili, że w okresie czwartej fali epidemii „niemal niedostrzegalne jest realne zarządzanie walką z epidemią”. Odnotowywana jest nadmiarowa liczba zgonów i ograniczony dostęp pacjentów „niecovidowych” do usług medycznych. W uchwale „Senat apeluje do rządu o pilne podjęcie odpowiednich działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych, w celu możliwie najpełniejszej realizacji ich postulatów, wzywa rząd do podjęcia niezbędnych decyzji ograniczających szerzenie się koronawirusa z uwzględnieniem rekomendacji Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów”.

Za podjęciem uchwały, której projekt przedstawiła grupa senatorów, głosowało 50 osób, 44 były przeciw, a 1 wstrzymała się od głosu. Wcześniej Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu uchwały (45 głosów za, 49 – przeciw i 1 wstrzymujący się).

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

35. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

35. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień posiedzenia Senatu.

34. posiedzenie Senatu

Na 34. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 23 ustawy, 1 odrzuciła, a do 16 wprowadziła poprawki.