Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 23 listopada 2021 r.

23.11.2021
Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu (fot. G.rzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu)

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu przyjęła ustawę o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw i wprowadziła do niej 43 poprawki. Sprawozdawcą komisji została senator Danuta Jazłowiecka.

Część poprawek wprowadza zmiany w przepisach dotyczących stref czystego transportu. Przewidują one m.in., że podmioty realizujące usługi publiczne np. wywóz odpadów komunalnych, będą miały czas na przystosowanie swojej floty do nowych wymogów posiadania odpowiedniej liczby pojazdów niskoemisyjnych do pierwszego stycznia 2024 r. Ponadto do poruszania się w strefie zostaną dopuszczone pojazdy z napędem gazowym, do 1 stycznia 2026 r. samorządy. Wprowadzaja także zasadę, zgodnie z którą rady gmin, będą mogły ustanowić dodatkowe wyłączenia od zakazu wjazdu do tej strefy, inne niż określone w ustawie, w oparciu o klasę emisji pojazdów Euro oraz rodzaj stosowanego paliwa. Pozostałe trzydzieści sześć poprawek zostało zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Miały one charakter legislacyjny, doprecyzowujący, ujednolicających i redakcyjny.

Ustawa ma na celu wsparcie rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, co ma zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Dostosowuje przepisy do wymogów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej. W ustawie uregulowano m.in. procedury dotyczące instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych oraz doprecyzowano zasady tworzenia stref czystego transportu. Można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby ich mieszkańców.

Odbyło się jubileuszowe, dwusetne posiedzenie, Komisji Ustawodawczej. „Taka okrągła rocznica napawa dumą. Komisja Ustawodawcza, przez którą przechodzą praktycznie wszystkie akty przychodzące do Senatu i z niego wychodzące, jest niezwykle ważna” – powiedział podczas posiedzenia Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Marszałek, który jest członkiem Komisji Ustawodawczej, zauważył, że jest ona wyjątkowo obciążona pracą – wypracowała w tej kadencji ponad 50 inicjatyw ustawodawczych, wysłanych do dalszego procedowania. Jak ocenił, praca w komisjach to esencja pracy Izby. „Im więcej rzetelnej i analitycznej pracy w komisjach, tym mniej jej na posiedzeniach plenarnych” – zauważył.  Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że podczas 200 posiedzeń komisja rozpatrzyła 279 punktów porządków obrad, zgłosiła 51 inicjatyw ustawodawczych, w tym ponad 20 będących realizacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego, pracowała też nad indywidualnymi inicjatywami senatorów, a także wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich i Najwyższej Izby Kontroli oraz inicjatywami ustawodawczymi, realizującymi postulaty zawarte w petycjach kierowanych do Senatu. 

Podczas posiedzenia Komisja Ustawodawcza postanowiła podjąć pracę nad inicjatywą dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Wstępny projekt w tej sprawie przygotowało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Projekt stanowi, że sąd penitencjarny będzie mógł, a nie musiał, orzekać o przymusowym leczeniu skazanych uzależnionych od alkoholu. W wypadku podjęcia postanowienia w tej sprawie, będzie można je zaskarżyć. W postanowieniu będzie oznaczony trwania leczenia i rehabilitacji.

Senatorowie zdecydowali też o zwróceniu się do Ministerstwa Finansów o przedstawienie stanowiska w sprawie realizacji postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2020 r. (sygn. akt S 3/20) dotyczącego ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W przyjętym postanowieniu TK zasygnalizowało Sejmowi i Senatowi, a także ministrowi finansów, istnienie uchybień w prawie, których usunięcie jest niezbędne do zapewnienia spójności systemu prawnego RP w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, polegających na zawarciu w tym przepisie odwołania do przepisów prawa budowlanego, co nie pozwala na zrekonstruowanie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podczas obrad Komisja Ustawodawcza przyjęła z poprawkami 2 projekty uchwał okolicznościowych: w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego oraz w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka. Autopoprawki do obu uchwał zgłosił przedstawiciel wnioskodawców – grupy senatorów – senator  Bogdana Klich, a także senatorowie Magdalena Kochan, Barbara Zdrojewska, Krzysztof Kwiatkowski, Jerzy Czerwiński. W obu projektach Senat przypomina dokonania tych wybitnych postaci i składa im hołd, uznając ich życie za świadectwo patriotyzmu i służby ojczyźnie.

Komisja Infrastruktury będzie rekomendowała Senatowi wprowadzenie jednej poprawki do ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ustawa przewiduje dodatek do wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem, co ma pozwolić na pozyskanie i utrzymanie specjalistów w tej dziedzinie w sektorze publicznym.

Poprawka polega na ujednoliceniu przepisów dotyczących funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego do przepisów regulujących sytuację prawną pozostałych służb. Doprecyzowują one długość okresu pozbawienia uprawnienia do tego dodatku w przypadku ukarania karą dyscyplinarną do czasu jej zatarcia. A skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone – przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Senator Ryszard Świlski podkreślił, że w Komisji nie ma osoby, która byłaby przeciwko zaproponowanym rozwiązaniom. Jednak jego zdaniem pieniądze na ten cel powinny znaleźć się w budżecie i być wydatkowane zgodnie z regułą budżetową, a nie w celowym funduszu. Zdaniem senatora Świlskiego ustawa powinna powstać dużo wcześniej i wówczas nie byłoby powodu, by ją procedować w trybie pilnym. Zapowiedział złożenie poprawek do ustawy na posiedzeniu plenarnym. 

Prace nad ustawą prowadzone są w trybie pilnym, gdyż, jak wyjaśnił, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów Janusz Cieszyński, intencją autorów jest, by ustawa weszła w życie przed powołaniem 1 stycznia 2022 r. Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Chodzi o to, by pracownicy z różnych jednostek budżetowych nie przenosili się do CBZC.

Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Fundusz ten będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. W roku utworzenia Fundusz Cyberbezpieczeństwa zostanie zasilony środkami z budżetu państwa (do 150 mln zł), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (do 100 mln zł) i z Funduszu Szerokopasmowego (do 100 mln zł).

Według ministra Janusza Cieszyńskiego nowe przepisy są potrzebne, by można było konkurować z rynkiem o ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, przysługiwać będzie osobom realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa. Maksymalna wysokość tego wynagrodzenia, które będzie otrzymywała osoba po uwzględnieniu świadczenia teleinformatycznego, nie będzie mogła przekraczać 21-krotności kwoty bazowej to jest ok. 42 tys. zł – powiedział minister.

Połączone komisje: Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Nauki, Edukacji i Sportu zapoznały się z informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat funkcjonowania szkół polskich za granicą z uwzględnieniem perspektyw podejmowania przez absolwentów studiów w Polsce.

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki Monika Poboży przypomniała, że szkoły polskie za granicą prowadzi instytucja podległa ministrowi edukacji i nauki – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Obecnie funkcjonuje 69 takich szkół w 36 krajach na świecie; w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało do nich ponad 17 tysięcy uczniów, a w bieżącym roku szkolnym – ok. 16,5 tysięcy. Szkoły polskie funkcjonują przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i realizują uzupełniający program nauczania, co oznacza, że dzieci, które uczęszczają do tych szkół, realizują obowiązek szkolny w systemie państwa zamieszkania. Dyrektor Poboży wskazała, że z założenia są to szkoły dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Uczestnicząca zdalnie w posiedzeniu dyrektor Szkoły Polskiej im. G. Herlinga-Grudzińskiego w Rzymie Danuta Stryjak poinformowała, że wielu absolwentów tej szkoły i ich rodziców zgłaszało problem nieuznawania świadectwa szkoły polskiej za granicą przez komisje rekrutacyjne podczas ubiegania się przez absolwentów o przyjęcie na studia w Polsce. Dyrektor Stryjak podkreśliła, że cały proces edukacji w szkołach polskich za granicą ukierunkowany jest na to, by uczniowie poczuli się częścią narodu polskiego. Licealiści są zachęcani do przyjazdu na studia do Polski. Tymczasem w Polsce uczelnie żądają od nich przedłożenia nie tylko świadectwa dojrzałości, ale i certyfikatów znajomości języka polskiego. Zagranicznym kandydatom na studia niemającym polskich korzeni, którzy dołączają certyfikat językowy do dokumentacji rekrutacyjnej, przyznawane są dodatkowe punkty, zaś osoby polskiego pochodzenia, które przez 12 lat poza szkołą, w której realizowały obowiązek szkolny, uczęszczały także do szkoły polonijnej, dodatkowych punktów nie otrzymują, a ich świadectwo ukończenia szkoły polonijnej nie jest uznawane.W odpowiedzi dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki poinformowała, że osoby posiadające polskie obywatelstwo nie mają obowiązku przedkładania certyfikatu poświadczającego znajomość polszczyzny, sytuacja osób nieposiadających obywatelstwa jest jednak odmienna. Zgodnie z zasadą niezależności uczelni wyższych w Polsce przepisy dotyczące procedury rekrutacji ustalają senaty uczelni, a nie MEiN, tak więc resort nie ma wiedzy, które uczelnie i na jakich zasadach przyznają dodatkowe punkty osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia.

W trakcie dyskusji senatorowie pytali o sytuację absolwentów szkół polskich z różnych krajów, którzy starają się o przyjęcie na studia w Polsce, w tym o problemy absolwentów szkół polskich na Litwie i Ukrainie.

Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Kazimierz Wiatr zapowiedział, że komisje skierują wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o przekazanie informacji o sytuacji w tym zakresie na poszczególnych uczelniach w Polsce i zwrócą się do ministra właściwego do spraw nauki o przekazanie, za pośrednictwem np. KRASP, rekomendacji uczelniom w sprawie rozważenia wprowadzenia dodatkowej punktacji dla absolwentów szkół polskich z zagranicy.

Komisje: Zdrowia i Ustawodawcza przyjęły w pierwszym czytaniu projekt uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia. Poparcia połączonych komisji nie uzyskał wniosek Marka Martynowskiego o odrzucenie projektu. Projekt stanowi wyraz zaniepokojenia senatorów kryzysowym stanem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jak napisano: „Wyzwań jest wiele, w szczególności należą do nich: niedofinansowanie, brak pracowników, nieefektywność profilaktyki i potrzeba leczenia pacjentów zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi”. Senat „jest zaniepokojony biernością rządu, bowiem rolą państwa jest ochrona zdrowia i życia, a w razie zagrożenia – ich ratowanie”, a w związku z zaistniałą sytuacją „apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne podjęcie odpowiednich działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych w celu możliwie najpełniejszej realizacji ich postulatów”.

Uzasadniając potrzebę przyjęcia projektu, senator Beata Małecka-Libera podkreśliła, że obecna kryzysowa  sytuacja w ochronie zdrowia jest bezprecedensowa, mimo że polska służba zdrowia od lat boryka się z problemami, których występowanie w szczególny sposób obnażyła pandemia koronawirusa. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na szereg zagrożeń, które w dramatyczny sposób wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Jak mówiła, wobec tych zagrożeń nie może patrzeć się spokojnie na bezczynność i nieudolność rządu, szczególnie widoczne w drugim roku walki z pandemią. Szczególną trwogą napawa ją liczba ponadnormatywnych zgonów. Na kryzys w ochronie zdrowia wskazywały też senatorki Agnieszka Gorgoń-Kumor, Alicja Chybicka i Ewa Matecka, które apel do rządzących o pilne podjęcie działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych uznały za niezwykle potrzebny. „Żadnej refleksji, żadnego brania na siebie odpowiedzialności” – mówił natomiast o rządzących senator Adam Szejnfeld.  Zdaniem senator Magdaleny Kochan miejsce polityki zdrowotnej zajęło obecnie politykierstwo. W trakcie posiedzenia niezwykle krytycznie oceniono m.in. przeprowadzenie akcji szczepień, zarzucając rządzącym brak ich skutecznej promocji. Inne uwagi dotyczyły niewsłuchiwania się w głosy ekspertów ze środowiska medycznego, zwłaszcza w kwestii walki z pandemią. Przeciwny przyjęciu apelu był senator Marek Martynowski. Zwrócił uwagę, że w projekcie brakuje odniesienia do lat poprzednich, zwłaszcza w kwestii wysokości środków przekazywanych na system ochrony zdrowia. Dlatego zaapelował do wiceministra zdrowia o przedstawienie informacji o wysokości środków na ochronę zdrowia w poprzednich latach. Projekt uchwały uznał za apel czysto polityczny, dlatego zgłosił wniosek o jego odrzucenie. Senator Jerzy Czerwiński przypomniał natomiast, że w 2013 r. Polska zajmowała 26. miejsce w UE pod względem liczby lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców. „Czy wtedy Państwu nie zaświeciło się czerwone światło” – pytał, zwracając się do senatorów senackiej większości.

Na zarzuty senatorów odpowiadał wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Nie zgodził się m.in., że rząd nie podejmował rozmów z protestującymi medykami. Przypomniał też, że w ostatnich latach wzrosła liczba osób kształconych na uczelniach medycznych. Podkreślił, że podejmując decyzje, minister zdrowia musi wyważyć nastroje społeczne. Wiceminister apelował o zgłaszanie alternatywnych rozwiązań, które mogą zapobiec problemom w polskim systemie ochrony zdrowia. Odpowiadając wiceministrowi, senator Beata Małecka-Libera przypomniała, że Senat intensywnie pracował nad takimi rozwiązaniami i systematycznie je zgłaszał, ale rządzący z nich nie skorzystali. „Apel kierujemy do rządzących, z prośbą, żeby zaczęli działać, nic więcej – zacznijcie podejmować decyzje, bo bierność nas zabija – dlatego proszę, żeby w tej dyskusji było więcej szacunku i empatii, a nie liczenia pieniędzy” – podsumowała dyskusję przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Malecka-Libera.

Komisja Obrony Narodowej zaproponuje Izbie przyjęcie ustawy upoważniającej Prezydenta RP do ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Ratyfikacja Traktatu pomoże Polsce osiągniecie statusu pełnoprawnego członkostwa w Eurokorpusie i zapewni wspólne decydowanie o zadaniach, strukturze i rozwoju Eurokorpusu oraz jego wykorzystaniu w operacjach zarządzania kryzysowego. Status państwa ramowego będzie ważnym sygnałem, że Rzeczpospolita Polska przykłada szczególną wagę do wzmacniania bezpieczeństwa europejskiego poprzez współpracę wojskową z państwami Unii Europejskiej.

Rekomendując Komisji przyjęcie ustawy sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa podkreślił, że Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Eurokorpusu, organizacji utworzonej w celu udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz wymuszania i utrzymania pokoju – zarówno na potrzeby UE, jak i NATO. „Jest to unikalna cecha korpusu tzn. zaangażowanie zarówno na rzecz przedsięwzięć UE i Traktatu Północnoatlantyckiego. Należy kierować się istotnymi korzyściami jakie płynął dla naszego kraju: po pierwsze status pełnoprawnego członka w Eurokorpusie zapewnia wspólne decydowanie o zadaniach, strukturze i jego rozwoju oraz o wykorzystaniu w operacjach zarządzania kryzysowego. Polska będzie miała wpływ na kierunki działania w ramach kolektywnej obrony NATO oraz na utrwalenie zaangażowania dowództwa w sojuszniczym łańcuchu dowodzenia z możliwością udziału odstraszania i obrony na flance wschodniej” argumentował przedstawiciel resortu obrony.

W trakcie dyskusji senatorowie pytali o specjalizację Polski w misjach Eurokorpusu związanych z działaniami poza bojowymi, o udział przedstawicieli Polski w rotacji stanowisk kierowniczych, o formy bojowe wykorzystania korpusu wojska.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła siedem wniosków dotyczących rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektyw, a także dwa akty ustawodawcze i jedenaście aktów nieustawodawczych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – COM(2021) 420; Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić, mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2015/849 – COM(2021) 42; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 – COM(2021) 421 oraz Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów (wersja przekształcona) – COM(2021) 422.

Komisja poparła także pozytywne stanowisko rządu w sprawie Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych – COM(2021) 547; Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości cyfrowej – COM(2021) 281, a także Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 oraz uchylające dyrektywę Rady 87/357/EWG i dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – COM(2021) 346.

Komisja przyjęła bez uwag akty ustawodawcze o sygnaturach: COM(2021) 483, COM(2021) 579.

Komisja również zdecydowała, że nie wystąpi o stanowisko rządu w sprawie aktów nieustawodawczych o sygnaturach: COM(2021) 587, COM(2021) 588, COM(2021) 589, COM(2021) 595, COM(2021) 597, COM(2021) 611, COM(2021) 612, COM(2021) 613, COM(2021) 614, COM(2021) 618, COM(2021) 635.

Komisja rozpatrzyła ponadto 15 projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, składających się na pakiet „Fit for 55”, którego celem jest osiągnięcie przez kraje członkowskie redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 r. o 55% w stosunku do 1999 r.

Projektowane zmiany dotyczą opłat i zmian w systemie handlu emisjami CO2 (od transportu lotniczego po emisje pochodzące z samochodów i budynków). Planowane jest także wprowadzenie tzw. podatku granicznego w celu wsparcia konkurencyjności firm produkujących na terenie UE, wprowadzenie ambitniejszych celów emisyjnych w zakresie zrównoważonej gospodarki rolnej i leśnej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków i produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ograniczanie emisji z transportu, a także ustanowienie społecznego funduszu klimatycznego.

Przewodniczący Komisji senator Bogdan Klich poinformował, że po raz pierwszy komisja zwróciła się z wnioskiem o zaopiniowanie projektowanych aktów legislacyjnych do senackiej Komisji Nadzwyczajna ds. Klimatu, która w dniach 3–4 listopada br. przygotowała pozytywne opinie w sprawie każdego z projektów. Zostaną one przekazane – wraz z opiniami Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej –w ramach tzw. procedury dialogu politycznego do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zapoznała się również ze stanowiskiem rządu, a następnie pozytywnie zaopiniowała 15 projektów następujących aktów ustawodawczych: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii, decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i rozporządzenie (UE) 2015/757 – COM(2021) 551; Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do wkładu lotnictwa w unijny cel redukcji emisji w całej gospodarce i odpowiednio wdrażająca globalny środek rynkowy – COM(2021) 552; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/841 w odniesieniu do zakresu stosowania, uproszczenia przepisów dotyczących zgodności, określenia celów państw członkowskich na 2030 r. i zobowiązania do zbiorowego osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2035 r. w sektorze użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa oraz rozporządzenie (UE) 2018/1999 w odniesieniu do poprawy monitorowania, sprawozdawczości, śledzenia postępów i przeglądu – COM(2021) 554; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/842 w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego – COM(2021) 555; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/631 w odniesieniu do wzmocnienia norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych zgodnie z ambitniejszymi celami klimatycznymi Unii – COM(2021) 556;  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylające dyrektywę Rady (UE) 2015/652 – COM(2021) 557; Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej (wersja przekształcona) – COM(2021) 558; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE – COM(2021) 559; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego – COM(2021) 561; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmieniające dyrektywę 2009/16/WE – COM(2021) 562; Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (przekształcenie) – COM(2021) 563; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – COM(2021) 564; Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do powiadamiania o kompensacji w ramach globalnego środka rynkowego dla operatorów statków powietrznych z siedzibą w Unii – COM(2021) 567; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny – COM(2021) 568; Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/1814 w odniesieniu do liczby uprawnień, które mają zostać wprowadzone do rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. – COM(2021) 571.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęła ustawę o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki i przegłosowała wprowadzenie do niej dziewięć poprawek. Sprawozdawcą komisji został jej przewodniczący senator Jan Filip Libicki. Senator będzie także prezentował wniosek mniejszości.

Dyskusja nad ustawą została przeprowadzona na posiedzeniu komisji rodziny 18 listopada br.

Przyjęte poprawki rozszerzają krąg uprawnionych do świadczenia wyrównawczego. Będą to wszystkie osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe i spełniają przesłanki do bycia objętymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Cztery poprawki mają charakter legislacyjny. Trzy poprawki, które nie uzyskały poparcia komisji zostały zgłoszone jako wniosek mniejszości. Ich celem jest poszerzenie podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia wyrównawczego jeszcze o osoby, które utracą świadczenie pielęgnacyjne w momencie złożenia wniosku o przyznanie świadczeń okresowych m.in. emerytury, renty, renty rodzinnej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i wyrównawczego, jeśli przyznane nowe świadczenie będzie niższe niż dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne. Taka możliwość ma objąć tylko te osoby, które złożą wniosek o świadczenie okresowe po pierwszym stycznia 2022 r. Nie objęła by osób wnioskujących o zasiłek stały: rentę socjalną, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Ustawa przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK, złożony w ZUS lub innym organie, który je wypłaca. Świadczenie wyrównawcze przysługiwałaby miesięcznie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotami świadczenia pielęgnacyjnego a pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Świadczenie to byłoby wypłacane wraz z emeryturą EWK, począwszy od 1 stycznia 2022 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu, z inicjatywy senatora Jerzego Fedorowicza, przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny – malarza, scenografa, reżysera, twórcy nowatorskich przedstawień teatralnych, głównego reprezentanta nurtu zwanego teatrem narracji plastycznej. W trakcie dyskusji podjęcie tej inicjatywy niezwykle pozytywnie ocenili senatorowie Bogdan Borusewicz i Jan Maria Jackowski. Projekt uchwały przypomina, że na dzieła tego wybitnego artysty, więźnia Auschwitz i Buchenwaldu, silny wpływ wywarły przeżycia obozowe. „W jego twórczości świat to gigantyczne śmietnisko, a człowiek to karykatura boskiego stworzenia, pozbawiona indywidualności postać z tłumu, kierująca się prymitywnymi odruchami i pierwotnym instynktem. Dzieła Szajny świadczą o poczuciu nietrwałości życia i wartości, zwłaszcza piękna, odsłaniają procesy rozpadu cywilizacji. Artysta poddawał weryfikacji tworzone przez ludzi utopie, iluzje i idee” – czytamy w projekcie uchwały. Senatorowie przypominają, że twórczość Józefa Szajny została doceniona w Polsce i na świecie, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się w zbiorach największych polskich muzeów, a także w muzeach w Bochum, Osace, Moskwie, Jerozolimie czy Mediolanie, a także w zbiorach prywatnych. „W setną rocznicę urodzin Józefa Szajny Senat Rzeczypospolitej Polskiej przypomina Jego niezwykłą twórczość oraz czci pamięć tego wybitnego artysty” – czytamy w projekcie uchwały.

Senackie komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej opowiedziały się za wprowadzeniem trzech poprawek do  nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowela umożliwia m.in. wprowadzenie w drodze rozporządzenia zakazu przebywania w strefie nadgranicznej na czas określony.

Poprawki do ustawy zgłosił senator Zygmunt Frankiewicz. Dotyczą one umożliwienia dostępu dziennikarzom do strefy przygranicznej, objętej działaniem ustawy, dookreślają tę strefę, by obejmowała ona tak, jak w rozporządzeniu Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, część obszaru województwa podlaskiego i lubelskiego oraz rozszerzają rekompensaty dla przedsiębiorców działających na tym terenie o osoby prowadzące działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną oraz przewozy turystyczne.  

Poparcia Komisji nie uzyskał wniosek senatora Marka Martynowskiego o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W ocenie Biura Legislacyjnego Senatu nowela jest niezgodna z konstytucją, gdyż narusza istotę konstytucyjnej wolności poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Według Biura Legislacyjnego wprowadzenie tego zakazu będzie skutkować w czasie jego obowiązywania ograniczeniem możliwości korzystania także z innych wolności konstytucyjnych takich jak: wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, wolności uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach. W ocenie Biura żadne poprawki do ustawy nie są w stanie zmienić jej negatywnej oceny prawnej.

Nowelizację negatywnie ocenili też przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki podkreślił, że nowela jest adekwatna do sytuacji, bo ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa wypełnia zasadę proporcjonalności przyjętych w niej narzędzi. Jak mówił, daje ona możliwość lepszego zarządzania sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, umożliwia także Straży Granicznej, policji i wojsku realizację ich zadań.

Przygotowana przez rząd ustawa ma zwiększyć skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Ma też poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania związane z ochroną granicy państwowej. Zgodnie z ustawą minister spraw wewnętrznych ma mieć prawo wprowadzania, w drodze rozporządzenia, czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze RP w strefie nadgranicznej, stanowiącej granicę zewnętrzną UE.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na posiedzeniu Unii Międzyparlamentarnej

Gabriela Morawska-Stanecka, która jest Wiceprzewodniczącą Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, bierze udział w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej, które odbywa się w Madrycie.

Debata o przyszłości polskiej gospodarki

We wtorek, 30 listopada w Senacie odbędzie się dyskusja pt. "Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.

Prace w komisjach senackich – 25 listopada 2021 r.

Obradowały komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.