Narzędzia:

10 września 2020 r.

legislacja społeczeństwo 10.09.2020

Po rozpatrzeniu 7 petycji Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła wnieść 2 inicjatywy ustawodawcze, kontynuować prace nad 2 petycjami, a zakończyć je w wypadku 3 postulatów petycyjnych.

Komisja zdecydowała o podjęciu inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej zmiany ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, mającej na celu powołanie wojewódzkich rad seniorów o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym oraz uregulowanie zasad ich funkcjonowania. Taki postulat zawarto w petycji P9-28/19, z którą wystąpiła Warmińsko-Mazurska Delegatura „Obywatelskiego Parlamentu Seniorów”. Zgodnie z proponowaną zmianą samorząd województwa, powołując radę seniorów byłby zobligowany do opracowania i nadania jej statutu określającego tryb wyboru członków oraz zasady działania i finansowania. Mógłby w statucie jednostki pomocniczej zawrzeć upoważnienie do tworzenia rad seniorów. Zdaniem autorów petycji  wpłynie to na pobudzenie aktywności obywatelskiej osób starszych w ramach społeczności lokalnej i pozwoli wykorzystać potencjał środowiska seniorów i podmiotów działających na jego rzecz.

Komisja podejmie również inicjatywę ustawodawczą, wypełniającą postulat zawarty w petycji P9-39/19, a dotyczącą zmiany ustawy z 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Autor petycji postuluje podwyższenie świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej i wykonujących niewolniczą pracę na rzecz III Rzeszy.

Po rozpatrzeniu petycji, dotyczących zmiany ustaw: z 26 stycznia 1982 r. ‒  Karta Nauczyciela (petycja P9-30/19); z 6 września 2001 r. ‒ Prawo farmaceutyczne i z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (petycja P10-32/19) oraz z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (petycja P10-14/20), komisja postanowiła zakończyć nad nimi prace.

Z kolei nad petycjami, dotyczącymi zmiany ustaw: z 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (petycja P9-52/19) oraz ustawy z 16 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (petycja P10-09/20), komisja praw człowieka będzie kontynuować prace. Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu poproszono o przygotowanie projektów regulacji, wypełniających postulaty petycyjne.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

24 września 2020 r.

Komisja Zdrowia zaproponuje poprawki do ustawy o Funduszu Medycznym.

24 września 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją o stosowaniu przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym nowelą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 26 kwietnia 2019 r.

23 września 2020 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparła jednogłośnie ustawę, która rozszerza krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn