Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-01-2014 godz. 14:31:15

Poprawka 3

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9