Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2013 godz. 16:29:45

Poprawka 16

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 20