Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2013 godz. 16:27:02

Poprawka 6

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 21