Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 17-10-2013 godz. 10:07:05

Poprawka 8

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26