Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 17-10-2013 godz. 10:06:47

Poprawka 7

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27