Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 17-10-2013 godz. 10:08:48

Poprawki 12, 13

Za: 29 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15