Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-02-2013 godz. 17:13:34

Poprawka 15

Za: 56 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19