Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-02-2013 godz. 17:13:18

Poprawka 14

Za: 57 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16