Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 12:18:59

Poprawka 6

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 3