Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dnia 06-08-2021 godz. 11:40:40

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 2