Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Dnia 06-08-2021 godz. 10:52:14

Poprawka 13

Za: 93 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2