Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Dnia 06-08-2021 godz. 10:46:10

Poprawka 1, 30

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2