Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dnia 18-06-2021 godz. 15:04:37

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5