Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2021 godz. 14:19:59

Poprawka 1-3, 9-14, 16, 30

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1