Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:20:11

Poprawka 4

Za: 54 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3