Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:00:13

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3