Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 18:56:48

Poprawka 1

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5