Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-01-2021 godz. 10:48:22

Poprawka 21

Za: 99 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0