Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-01-2021 godz. 10:47:21

Poprawka 17

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0