Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2020 godz. 21:44:14

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0