Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 12:00:08

Poprawka 136, 370

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4