Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:47:30

Poprawka 70, 163, 231, 311, 394, 457

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5