Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:43:51

Poprawka 65, 154, 221, 306, 386, 452

Za: 52 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6