Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:43:12

Poprawka 64, 153, 220, 305, 385, 451

Za: 52 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6