Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:39:36

Poprawka 59, 140, 216, 300, 447

Za: 53 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5