Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:21:44

Poprawka 35, 114, 192, 276, 350, 423

Za: 49 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6