Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:18:42

Poprawka 31, 110, 188, 272, 346, 419

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4