Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:05:26

Poprawka 13, 91, 170, 254, 327, 401

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6