Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:42:32

Poprawka 31

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2