Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:39:08

Poprawka 10, 22, 23, 25

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2