Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:35:24

Poprawka 5, 16

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2