Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-11-2020 godz. 21:32:15

Poprawka 1, 11, 26, 28-30, 33, 34

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1