Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:53:33

Poprawka 7

Za: 90 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9