Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:51:14

Poprawka 2

Za: 12 Przeciw: 70 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 7