Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dnia 18-06-2020 godz. 17:17:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2